Ви є тут

Регламент роботи Остерської міської ради

 

 


 

                                                                                                 Затверджено рішенням
першої сесії першого скликання
від 30.12.2016 року № 14
Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи
 Остерської міської  ради
 
РОЗДІЛ   І
 
1. Загальні положення
 
Стаття  1. Регламент роботи міської ради ( далі – Регламент ) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення  сесій, повноваження голови ради, заступників міського голови, секретаря ради, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, посадових осіб та органів ради, у здійсненні радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування ”, «Про запобігання корупції», Статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії  ради.
Зміни та доповнення до регламенту вносяться міською радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів міської ради.
До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
 
Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії  ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.
 
Стаття 3. Міська рада складається з депутатів, обраних виборцями  територіальної громади згідно із Законом України „Про місцеві вибори ”. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.
 
Стаття 4. Свої повноваження міська рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективного вільного обговорення і вирішення питань місцевого значення, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.  
 
Стаття 5. Робота міської ради ведеться планово. Плани роботи міської ради складаються з врахуванням пропозицій міського голови, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів міської ради і затверджуються рішенням ради.
 
Стаття 6. Міська рада є  юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
 
Стаття 7. Міська рада, її виконавчі органи, депутати та посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
На вимогу ради, її виконавчих органів, постійних комісій та посадових осіб, керівники, розташованих або зареєстрованих на території Остерської міської  об’єднаної територіальної громади ради підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на сесію ради або засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.
 
Стаття 8. Сесії ради проводяться гласно з забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту.
          Відкритість та гласність роботи ради, її постійних комісій реалізується шляхом публікації звітів(проектів, рішень, протоколів, інше) на веб-сайті Остерської міської ради та/або у визначений радою спосіб.
 
2. Повноваження міської ради
 
Стаття 9. До повноважень міської ради належать повноваження, визначені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
 
РОЗДІЛ  П
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ
 
1. Скликання сесії міської ради
 
Стаття 10. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
 
Стаття 11. Першу сесію новообраної міської ради скликає міська територіальна  виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради у кількості, яка забезпечує повноважність  складу ради.
 
Стаття 12.   Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.
      Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії .
 
Стаття 13. Наступні сесії скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
 
Стаття 14. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.
 
Стаття 15. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії та мотивування необхідності її скликання.
 
Стаття 16. У разі якщо міський голова та секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у  статті 16, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів, або як рішення постійної комісії.
 
Стаття 17. Рішення про скликання сесії приймається міським головою або секретарем міської ради у формі розпорядження.
 
Стаття 18.  Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань,  які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення  не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.
 
2. Підготовка питань на розгляд міської ради
 
Стаття 19. На пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” та іншими законами.
 
Стаття 20. Пропозиції  щодо питань, які виносяться на розгляд сесії   ради, можуть вноситися міським головою, заступниками міського голови, старостами, секретарем ради, старостами, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом  ради, загальними зборами громадян, а також органами самоорганізації  населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.
 
Стаття 21. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 15 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію. Проекти рішень, внесені після прийняття міським головою розпорядження про скликання сесії або під час чергової сесії можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради.  
 
Стаття 22. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення міської ради по кожному питанню і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення.     
 
Стаття 23. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії подаються не пізніше ніж за три дні до засідань постійних комісій і попередньо розглядаються на постійних комісіях міської ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій. Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.
 
Стаття 24.   Підготовлені проекти рішень ради проходять юридичну експертизу в юридичній службі та погоджуються (візуються) головою профільної комісії   ради, одним із заступників голови, відповідно до розподілу обов’язків. Проекти рішень, пов’язаних з змінами в бюджеті ради, іншими фінансовими питаннями, обов’язково погоджуються головним бухгалтером. Проекти рішень, пов’язаних з профільними питаннями обов’язково погоджуються з начальниками профільних відділів або спеціалістами (відповідальними особами).
До проекту рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету та відчуженням комунального майна.
У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.
 
Стаття 25. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд міської ради, доводяться до відома депутатів не пізніше як за три дні  до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.
 
3. Особливості підготовки програм соціально-
економічного розвитку та бюджету громади
 
Стаття 26. 1.Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.
Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції  яких входить питання цільових програм.
Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції  з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.
Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку після надходження проектів програм і пропозицій  готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.
Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.
Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.
 Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.
В разі не затвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії  і виконком на доопрацювання.
Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії  з питань бюджету, комунального майна, соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.
 
2. На основі програми соціально-економічного і культурного розвитку об’єднаної територіальної громади на наступний період, у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України, складається проект бюджету на наступний бюджетний період.
 Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд комісії з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.
З доповіддю на засіданні постійної комісії про проект бюджету виступає головний бухгалтер або особа, яка виконує його обов’язки.
Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції,  які надійшли.
Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з  головним бухгалтером  розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.
На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом.
Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.
 
 
4. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)
 
Стаття 27. Регуляторний акт – це прийнятий міською радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.
Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.
Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
Стаття 28.  З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, міська рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики ( далі – відповідальна постійна комісія), відповідно до ст.31 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.      
 
Стаття 29. У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково  відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.     
 
Стаття 30.  Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.
 
Стаття 31.  У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз  регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.
 
Стаття 32.  Кожен проект регулярного акта, що внесений на розгляд до міської   ради, подається до відповідальної постійної комісії для  вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. ” 
На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесені. 
При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності ”.
 
Стаття 33.  За рішенням міської ради або відповідальної постійної комісії ради:
 - оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;
- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.
У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.   
 
Стаття 34. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений міської радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
 - відсутній аналіз регуляторного впливу;
 - проект регуляторного акта не був оприлюднений.
Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 31 Регламенту.
 
Стаття 35.  Виконання заходів з відстеженням результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, забезпечується виконавчим комітетом міської ради.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.
 
Стаття 36.  Звіт про відстеження результативності регуляторних актів міська рада оприлюднює на веб-сайті міської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту. 
Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.   
 
5. Порядок роботи сесії міської ради
 
Стаття 37.  Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 38. Реєстрацію депутатів здійснюють працівники апарату ради.
Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання та після перерви.
У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для розміщення інших осіб.
 
Стаття 39.  Сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадку його відсутності – секретар міської ради.    
В президії сесії разом з міським головою знаходиться секретар міської ради. Головуючий на сесії  має право запрошувати до президії  почесних гостей, керівників районного, обласного та державного рівня, народних депутатів України, депутатів районної та обласної рад.
 
Стаття 40.  Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.
 
Стаття 42. Пленарне засідання міської ради розпочинаються об 11-й годині. Тривалість роботи сесії встановлюється міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.
Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 13 до 14 години.
Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Сесія  розпочинається  та  закінчується  виконанням  Державного  Гімну України.
 
Стаття 43.  Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється лічильною групою в складі трьох осіб, яка обирається з числа депутатів ради на підставі представництва від різних партій, шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
.
Стаття 44.  Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
 На сесії можуть бути присутні представники державних органів, органів самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, а також інші особи.
Особи, які  виявили бажання взяти участь у роботі сесії, пред’являють працівникам  апарату міської ради, які  здійснюють  реєстрацію присутніх осіб на пленарному засіданні міської  ради, документ,  що посвідчує їхню особу.
В засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу Народні депутати України, депутати обласної та районної ради.
Помічники-консультанти  депутатів районної, обласної  ради  та  народних  депутатів України  допускаються   на   сесію міської  ради   при   пред'явленні  ними відповідних посвідчень.
Для осіб, які виявили бажання взяти участь у роботі сесії в залі пленарних засідань ради, відводяться спеціальні місця.
Особи, які виявили бажання взяти участь у пленарному засіданні міської ради, не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які проявляються оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і виконувати пропозиції та вимоги головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого.
 
6.Повноваження головуючого на пленарному засіданні
 
Стаття 45   1.  Головуючий на пленарному засіданні  ради:
1)  відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
2)  виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
3)  організовує розгляд питань;
4)  повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5)  надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6)  створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
7)  ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
8)  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
9)  робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;
10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
11)  здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
2.  Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенті, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
3.  Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії  здійснюється визначеним комісією доповідачем.
 
7.Ведення пленарних засідань сесії
 
Стаття 46. Сесії ради ведуться державною мовою.
 
Стаття 47. Часовий регламент  сесії:
Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для  співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 10 хвилин, для повторного виступу в дебатах, виступах при обговоренні проектів рішень або кандидатур, з мотивів ведення засідання, голосування, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 5 хвилин.   
 
Стаття 48.  Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється головуючому безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також направлятися голові ради або  секретарю ради до відкриття сесії.
Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.
 
Стаття 49.  Депутат виступає  на засіданні після надання йому слова головуючим.
Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв. В необхідних випадках за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.
Черговість права на виступи при обмеженні часу для обговорення повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій, виступи по одному депутату від фракцій, виступи по одному депутату від депутатських груп.
Виступи проводяться, як правило, з трибуни, а за згодою головуючого – із залу.
 
Стаття 50. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ до іншої особи не допускається.
Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.
Головуючий має  право взяти слово у будь-який час.
 
Стаття 51.  Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому питанню не надається. 
Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.
Якщо виступаючий відхилився від обговореної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговореного питання.
Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
 
Стаття 52.  Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно.
Головуючий виступи депутатів не коментує і запитання виступаючому не задаються.
 
Стаття 53.  Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням міської ради. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ і які виступили, виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.
Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.
 
Стаття 54.  Якщо депутат не зміг висловитися у зв’язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.
Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.
 
 Стаття 55.  При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів міської ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним не приймаються.         
 
Стаття 56. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії  міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд  відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов’язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради. 
 
Стаття 57. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії міської ради, розглядаються міською радою в порядку, передбаченому Законом України „Про звернення громадян ”.
 
Стаття 58.  У необхідних випадках для доопрацювання проектів рішень з врахуванням виступів при обговоренні питань, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратись редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються відповідні спеціалісти.
Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі.
 
Стаття 59.  Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.
Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.
 
Стаття 60.  Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням. окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки.
 
Стаття 61.  Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення міської ради проводиться після прийняття міською радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.
 
Стаття 62.  Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.
Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування. Зачитує їх зміст. 
 
Стаття  63.   У разі, коли дві або більше пропозицій стосується одного і того ж питання, міська рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено. 
 
Стаття 64.  Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.
Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.
При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, чи утримується при голосуванні.
 
Стаття 65.  Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім і в цілому.
 
Стаття 66.  Рішення міської ради вважається прийнятим,  якщо за нього подано більшість голосів, від загального складу міської ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.
 
 Стаття 67. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, вони не мають право брати участь у прийнятті цього рішення міською радою.
Заява про конфлікт інтересів міського голови, секретаря міської ради та  депутатів міської ради заноситься в протокол сесії міської ради.
          З метою запобігання конфлікту інтересів, корупції міська рада покладає цю функцію на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики.
Зазначена постійна комісія в міській раді здійснює контроль за дотриманням вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає міському голові, секретарю, депутатам міської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
 
8. Порядок проведення таємного голосування
 
Стаття 68.   З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.
  Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 69.   Для проведення  таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.
 
Стаття 70.  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу.
 
Стаття 71.  Бюлетені для таємного голосування виготовляються апаратом міської ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.
 
Стаття 72.. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.
 
Стаття 73. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту, про що голова лічильної комісії інформує депутатів.  
 
Стаття 74.  Перед початком  голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії
Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.
Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.
Стаття 75. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається.
Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.   
 
Стаття 76. Депутат користується правом одного голосу.   Голосування проходить у кабіні для таємного голосування.
 
Стаття 78. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.
 
Стаття 79. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.
 
Стаття 80. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.
 
Стаття 81. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.
 
9. Рішення ради
 
Стаття 82. 1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.
2. При встановленні результатів голосування  до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 
Стаття 83.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
 
Стаття 84. 1.Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.
2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.
 
Стаття 85. Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Стаття 86.  Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії  та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.
 
Стаття 87. 1.Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.
2.  Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
3.  Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
Стаття 88. Рішення міської ради оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.
 
Стаття 89. Рішення міської ради, прийняті у межах її компетенції є обов’язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами ( об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території Остерської міської об’єднаної територіальної громади, посадовими  особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади. 
Рішення міської ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Закону України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.
 
10.Протоколювання сесії
 
Стаття 90. Засідання міської ради протоколюються. Протокол сесії ради  оформляється не пізніше 10 днів після її проведення і підписується головою ради.
 
Стаття 91. У протоколі сесії міської ради зазначаються такі дані:
- найменування ради, порядковий номер сесії ( в межах скликання), дата та місце проведення сесії;
- число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;
- порядок денний сесії, прізвище та ініціали доповідача та співдоповідача по кожному питанню;
 - прізвище, ініціали депутатів, виступаючих в дебатах ( для осіб, які не є депутатами міської ради - посади ), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.
 
Стаття 92. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх та присутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.
 
Стаття 93. Оригінал протоколу та рішення сесії п’ять років зберігається в секретаря міської ради, а після закінчення строку здається до державного архівного відділу на постійне зберігання.
          Протоколи, рішення сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
РОЗДІЛ  Ш
 
1. Депутат міської ради
 
Стаття 94.Права, порядок діяльності депутата в  раді та ї  органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії  ради і цим Регламентом.
 
Стаття 95.1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії  ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії  ради нового скликання.
2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.
 
Стаття 96.1.  Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
2. Участь депутата у роботі ради та ї  комісій виявляється:
-  в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
-  в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;
-  виступах з питань, які розглядаються;
-  внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;
-  ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
-  ініціюванні питань до порядку денного сесії ;
-  підготовці проектів рішень;
-  організації  контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції  постійної комісії, в якій працює депутат;
-  підготовці матеріалів по звіту постійної комісії  перед міською радою;
-  інформації  виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.
 
Стаття 97. Відповідно до частини 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.
 
Стаття 98. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону  України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.
 
Стаття 99. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території  виборчого округу, територіальної громади.
 
Стаття 100.1.  Крім інформації  виборців про роботу ради, її  органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.
2.  Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.
 
Стаття 101.Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.
 
Стаття 102.Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 
Стаття 103. Постійна комісія ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, законності та правопорядку, депутатської етики в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти.
 
Стаття 104.Гарантії  депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 
2. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське
запитання
 
Стаття 105.Депутатське звернення - викладена письмово вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Депутатське звернення повинно бути розглянуто у десятиденний строк
та на нього повинна бути надана відповідь, а в разі необхідності додаткового
вивчення чи перевірки відповідь надається депутату не пізніш як у місячний
строк.
Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити
про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої  влади, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади, повинні йому повідомити заздалегідь, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.
 
Стаття 106.Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади, що віднесені до відання ради. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.
Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
 
Стаття 107. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається
 
 
3. Депутатські групи, фракції
 
Стаття 108. Депутати міської ради на основі єдності політичних поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 
Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції.
         Міський голова ради не може входити до складу жодної депутатської групи (фракції ).
 Для реєстрації депутатської фракції до апарату міської ради подаються наступні документи:
- заява (повідомлення) про реєстрацію  депутатської фракції подана на ім’я міського голови ;
- витяг з протоколу засідання депутатів щодо створення депутатської
фракції і обрання керівника фракції;
Після надходження матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, керівника фракції.
Забезпечення умов для діяльності депутатських фракцій у раді в межах їх повноважень, визначених Регламентом, покладається на голову міської ради.
 
Стаття 109. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень щодо вирішення конкретних проблем депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
Депутати об’єднуються в депутатські групи за єдністю територій, на яких вони проживають або працюють, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із п’яти депутатів міської ради.
Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
Депутатська група реєструється  міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутата, який уповноважений представляти групу в раді.
Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.
Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
З метою підвищення ефективності роботи ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи голови ради може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп та фракцій.
До складу погоджувальної ради депутатських груп та фракцій входять голова ради та керівники депутатських груп та фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських груп та фракцій можуть брати участь голови постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій міський голова. У разі його відсутності на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів ради.
Рішення погоджувальної ради депутатських груп, фракцій мають рекомендаційний характер.
 
Стаття 110. Діяльність депутатських груп припиняється:
- в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом кількість депутатів;
- при прийнятті депутатами, що входять до складу групи, відповідного рішення;
- після закінчення строку повноважень міської ради.
 
Стаття 111. Депутатські фракції, групи мають право:
1. На пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях ради;
2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість ради;
5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.
Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад». Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.
 
 
РОЗДІЛ ІV
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА, ЗАСТУПНИКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ
 
1. Міський голова
 
Стаття 112. Міський голова є головною посадовою особою міської об’єднаної територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.
 
Стаття 113. Міський голова при здійсненні наданих йому повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 
Стаття 114. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює ї  як юридичну особу.
 
Стаття 115. Повноваження міського  голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.
 
Стаття 116. Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та ї виконавчого комітету.
 
Стаття 117. На міського голову поширюються повноваження та гарантії  депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
 
2. Дострокове припинення повноважень міського голови
 
Стаття 118. Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень міського голови за порушення ним Конституції  або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності міського голови незаконними.
 
Стаття 119. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.
 
Стаття 120. В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського  голови, і є правомочною, якщо в ї  пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.
 
         Стаття 121. Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.
 
Стаття 122.Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.
 
Стаття 123. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови приймається таємним голосуванням, після обговорення цього питання на сесії  ради, не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
Заступники міського голови.
 
            Стаття 124. Заступники міського голови ради призначаються шляхом затвердження відповідною радою. 
            Стаття 125. Кандидатури заступників міського голови ради  вносить на розгляд ради міський голова. Кандидатури заступників міського голови ради попередньо розглядаються постійними комісіями ради, які готують висновки з цих питань.
            Стаття 126. Кандидати на посаду заступників міського голови обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання, що обговорюється на пленарному засіданні. В обговоренні кандидатури на посаду заступника міського голови ради  можуть брати участь тільки депутати. 
            Стаття 127. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова  представляє раді іншу кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
            Стаття 128. Питання про звільнення із займаної посади заступників міського голови ради підлягає розгляду і обговоренню на сесії міської ради. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови ради повинно бути надано слово для виступу.
 
2. Секретар міської ради
 
Стаття 130. Секретар ради обирається за пропозицією сміського голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії  на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.
Стаття 131.Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.
Стаття 132. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.
 
РОЗДІЛ V
 
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ
КОМІСІЇ  МІСЬКОЇ РАДИ
 
1. Постійні комісії міської ради
 
Стаття 133. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії  ради, та Регламентом.
 
Стаття 134. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії  ради нового скликання на строк її  повноваження у складі голови і членів комісії.
 
Стаття 135. Кількісний склад комісії  визначається радою, але на менше 3-ох членів в кожній комісії. Комісії  формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 
Стаття 136. 1.Голова постійної комісії  може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії .
          2.  Голова постійної комісії  може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
 
Стаття 137. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.
 
Стаття 138. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 
Стаття 139. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.
 
Стаття 140. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.
 
Стаття 141. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначаються цим Регламентом, Положенням про постійні комісії, затвердженими міською радою, рішенням ради, законом України «Про місцеве самоврядування в України».
 
2. Тимчасові контрольні комісії міської ради
 
Стаття 142.Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених міською радою питань, що належать до її повноважень.
Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються міською радою з числа депутатів міської ради.
 
Стаття 143. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 144. Тимчасова контрольна комісія міської ради при здійсненні контролю з визначеного міською радою питання має право залучати для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб.
 
Стаття 145. Засідання Тимчасові контрольні комісії міської ради проводять, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.
 
Стаття 146. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії міської ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 
Стаття 156. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень місьої ради. 
 
Розділ VІ. Формування виконавчих органів ради
 
1. Утворення виконавчого комітету ради
 
Стаття 157.Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Стаття 158. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.
Стаття 159.Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.
 
Стаття 160. Постійні комісії  після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх міському голові.
 
Стаття 161. Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.
 
Стаття 162. Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.
 
Стаття 163.У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський голова повторно вносить раді пропозиції  щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.
 
 
 
 
2. Формування структури виконавчих органів ради
 
Стаття 164.Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.
 
Стаття 165. Постійні комісії  не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів і головним бухгалтером.
 
Стаття 166. При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, головного бухгалтера.
 
Стаття 167. Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.
 
Стаття 168. У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.
 
Розділ VII. Заключні положення
 
1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього
 
Стаття 169.  Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.
 
Стаття 170. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.
 
Стаття 171. Постійна комісія ради з питань освіти,охорони здоровя, культури, туризму, депутатської етики, законності та правопорядку готує та узагальнює пропозиції  щодо змін та доповнень до Регламенту та  вносить на розгляд ради.
 
2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради
 
Стаття 172. 1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та ї  органів забезпечується апаратом ради та виконкому.
2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює міський голова.
 
 

© Oster Town Council, 2015—2020       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua