Ви є тут

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

«Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 2,70 га в м. Остер по вул.Вознесенська,2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу»

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Остерська міська рада, Козелецького району, Чернігівської області

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проводиться строком протягом не менше 30 днів з дня їх оприлюднення, а саме із 14 серпня 2019 року.

способи участі громадськості :

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

проведення громадських слухань заплановано на 12:00 год. 30 серпня 2019 року, у приміщенні Остерської міської ради, за адресою: вул. Незалежності, 21, м.Остер, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044

орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

інформацію щодо проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна отримати у Остерській міській раді, за адресою: вул. Незалежності, 21, м.Остер, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044.

орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

зауваження та пропозиції подаються до  відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, та благоустрою Остерської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 21, м.Остер, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044, або за адресою електронної пошти:  oster-rada@ukr.net. Зауваження та пропозиції приймаються до 16:00 год. 15 вересня 2019 року

місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

наявна екологічна інформація знаходиться за адресою: відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, та благоустрою Остерської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 21, м.Остер, Козелецький р-н, Чернігівська обл., 17044.

необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

відсутня.

 

  

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

до детального плану території

на земельну ділянку орієнтовною

площею 2,70 га

 (з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення)

 в м. Остер по вул. Вознесенська, 2-а

для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чернігів – 2019 рік

 
ЗМІСТ

 

РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………………………….

3

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………………………….

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………………….

4

1.

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕО………………………………………………………….

6

 

1.1 Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні……………………………………..

7

 

1.2 Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення СЕО………………………………………………………………………………………………..

8

2.

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ…………………………………...

10

 

2.1 Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування…………………………………………………………..

10

 

2.2 Характеристика об’єкту планованої діяльності……………………………………………

12

3.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено…………

14

 

3.1 Географічне розташування та кліматичні особливості…………………………………….

14

 

3.2 Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, а також прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено………………………………………………….

16

4.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу ……………………………………………………………………………………………………..

18

5.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом …………………………………………………………………………………………..

21

6.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування………………………………………………………………………………………..

23

7.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків…………………………………………………………………………………………..

25

8.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування…………..

29

9.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення……………………………………………………………………………………….

32

9.1 Обґрунтування вибору……………………………………………………………………….

32

9.2 Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки……………………………………………………………………………………………...

32

10.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення………………………………………………………………………………………….

35

11.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення………………………………………………………………………………………….

36

12.

Резюме нетехнічного характеру інформації розраховане на широку аудиторію........................................................................................................................................

37

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………

39

 

РЕЗЮМЕ

 

Детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 2,70 га: з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення в м. Остер по вул. Вознесенська, 2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу, земельні ділянки розташовані в адміністративних межах міста Остер, Остерської міської ради Чернігівської області.

ДПТ розроблено на підставі рішення Тридцять третьої сесії сьомого скликання Остерської міської ради № 899 від 22 лютого 2019 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території» наданого Приватному підприємству «МАЛЬВА К».

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 

ДПТ – детальний план території;

ДДП – документ державного планування;

СЕО – стратегічна екологічна оцінка;

СЗЗ – санітарно-захисна зона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення  негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Ця процедура сприяє прозорості ухвалення управлінських рішень, забезпеченню демократичного процесу їх прийняття, а також підвищенню довіри як до тих, хто приймає ці рішення, так і до всіх зацікавлених сторін. СЕО стимулює зміни в ментальності та виховує культуру стратегічного прийняття рішень.

Завданнями СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та сприяння сталому розвитку.

 

1.      МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕО

 

В умовах зміни динаміки інтеграційних та глобалізаційних процесів все більшої актуальності набуває питання імплементації засад сталості в Україні з урахуванням світового досвіду реалізації концепції сталого розвитку. Реалії сьогодення зумовлюють необхідність вирішення ряду економічних, соціальних, демографічних, екологічних та інших проблем, з якими зіткнулася країна на сучасному етапі свого існування та її перехід на нову «сталу» модель розвитку. Задоволення економічних потреб країни без усвідомлення принципів раціонального природокористування, може привести до деградації та повної вичерпності ресурсного потенціалу та екологічних катастроф. У зв’язку з цим управління економічними процесами не може відбуватися без врахування екологічних наслідків, які можуть відбутися, тому до оцінки ефективності таких процесів доцільно застосовувати комплексний підхід, з урахуванням  економічних, соціальних та екологічних аспектів.

Україна впевнено тримає курс на впровадження світового досвіду підходів реалізації сталого розвитку, одним з кроком є впровадження нового інструменту реалізації екологічної політики – СЕО.

СЕО є важливою та необхідною процедурою, яка спрямована на реалізацію і захист прав та інтересів суспільства у сфері використання та охорони природних ресурсів, ураховує інтереси майбутніх поколінь шляхом інтеграції екологічних пріоритетів у плани та програми соціально-економічного розвитку країни.

СЕО зосереджена на всебічному аналізі можливого впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на коротку та віддалену перспективи, передбачає використання отриманих результатів для запобігання екологічним наслідкам або їх пом’якшення.

Отже, метою СЕО території  земельної ділянки орієнтовною площею 2,70 га (з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення) в м. Остер по вул. Вознесенська, 2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу, є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого розвитку території міста Остер, Остерської міської ради Чернігівської області.

 

1.1    Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про СЕО до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України № 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року», ухваленого Верховною Радою України 21 грудня 2010 року. В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)».

Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».

У Верховній Раді України 21 лютого 2017 р. було зареєстровано нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний № 6106).

Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля.

Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Цей Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.

Закон встановлює в Україні механізм СЕО, який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Отже, закон розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування.

 

1.2 Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення СЕО

 

В рамках проведення процедури СЕО проекту ДПТ на земельну ділянку орієнтовною площею 2,70 га (з них 1,2472га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення) в м. Остер по вул. Вознесенська, 2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу, в адміністративних межах міста Остер, Остерської міської ради Чернігівської області було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ, а саме:

- Козелецькій районній газеті «Новини Придесення» № 23(8347) від 5 червня 2019 року.

Також Заяву було розміщено на сайті Остерської міської ради Чернігівської області, інформація доступна за посиланням: http://ost.gov.ua/node/544.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО  (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

 

2.      АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

2.1    Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Даний детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єктів – для будівництва та обслуговування готельного комплексу.

Земельні ділянки розташовані в адміністративних межах міста Остер Остерської міської ради Чернігівської області. На земельних ділянках  розташовані зруйновані існуючі будівлі, наявне існуюче часткове асфальтобетонне покриття. Більшість поверхні майданчику вкрита трав’яною рослинністю типового складу,  з частковою участю бур’янових видів.

Територію передбачається. для обслуговування запроектованої будівлі готельного комплексу, господарського блоку, місць паркування автотранспорту та об’єктів рекреаційної зони.

Об’єктом дослідження даного звіту є земельна ділянка орієнтовною площею 2,70 га, з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення.

Земельна ділянка площею 1,0807 га (кадастровий номер 7422010400:31:096:0017), що перебуває у приватній власності приватного підприємства «МАЛЬВА К» відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2018 року №143863041 та належить йому на підставі договору купівлі продажу, земельної ділянки, серія та номер: 693 виданий 02.11.2018, видавник Сибіга С.Є. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43842490 від 02.11.2008 р.  Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Земельна ділянка площею 0,1665 га (кадастровий номер 7422010400:31:096:0016) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2018 року №143854261 та належить приватному підприємству «МАЛЬВА К» на підставі договору купівлі продажу, земельної ділянки, серія та номер: 692, виданий 02.11.2018, видавник: Сибіга С.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43840897 від 02.11.2018, видавник Сибіга С.Е.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

У зоні відведеної ділянки слід звернути увагу на території, що межує з археологічним об’єктом «Поселення Остер–Заплава–1» різних періодів (вул. Вознесенська, 2-а), а тому територія прилегла потребує додаткових  археологічних розвідок.

Об’єкти та ПЗФ на ділянці проектування відсутні.

Детальний план розроблений відповідно до Рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання Остерської міської ради від 22.02.2019 р. №899 «Про надання дозволу на розробку детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкта в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1 – 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996).

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: схема планування території Чернігівської області.

 

2.2. Характеристика об’єкту планованої діяльності

 

Ділянка розташована в центральній частині м. Остер. На ділянці, що є предметом аналізу на даний час розміщено існуючі нежитлові зруйновані будівлі та споруди. Основна площа ділянки має часткове асфальтобетонне покриття та відновлюваний багаторічний газон.

У зоні відведеної ділянки слід звернути увагу на території в межах вул. Вознесенська, 2-а, де є «Поселення Остер-Заплава-1» різних періодів, а тому територія прилегла потребує додаткових археологічних розвідок та проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об’єктів археології .

Також слід зазначити, що Постановою КМУ 878 від 26.07.2001 р. м. Остер віднесено до Переліку історичних населених пунктів України. Тому необхідно передбачити заходи, що унеможливлюють руйнування чи знищення об’єктів археологічної спадщини.

Функціональне використання суміжних ділянок:

- з півночі землі міської ради та вул. Вознесенська;

- з півдня землі для ведення підсобного сільського господарства;

- зі сходу річка Остер;

- із заходу землі міської ради.

Небезпечні процеси в межах ділянки протягом останніх років не спостерігалися.

Планувальна структура ДПТ визначилася технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.

За функціональним використанням відведена територія передбачена, як землі для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Друга ділянка для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

В подальшому земельні ділянки планується використовувати для обслуговування будівель готельного комплексу.

Таблиця 2.2.1.

Основні показники по генплану

№ п/п

Найменування

Один вимір

Кількість

1

Загальна площа в межах благоустрою

м2

28626,4

2

Площа забудови

м2

2240,80

3

Відсоток забудови

%

7,0

4

Площа озеленення

м2

18470,20

5

Відсоток озеленення

%

65,0

6

Площа покриття

м2

7915,45

7

Відсоток покриття

%

28,0

 

 

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

 

3.      ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

 

3.1. Географічне розташування та кліматичні особливості

 

3.1.1. Місцеположення та рельєф

 

Осте́р – місто районного значення, центр Остерської міської територіальної громади, Козелецького району Чернігівської області, розташовано на лівому березі Десни при впаданні в неї річки Остер.

В геоморфологічному відношенні територія району відноситься до Лівобережної Придніпровської рівнини, розміщеній на древній терасі Дніпра. Рельєф району в основному рівнинний, місцями слабо хвилястий, котрий прорізається неглибокими долинами річок Трубіж, Остер, Недра, Супій.

 

ис. 2.2.1. Площа території громади

3.1.2. Кліматична характеристика

 

Клімат району – помірно–континентальний з помірно жарким літом і помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +7С0, середня температура липня +19 С0, січня –6 С0. Абсолютний максимум становить +38 С0, абсолютний мінімум –33 С0. Річна сума опадів не перевищує 600 мм, кількість корисних опадів у середньому 210–220 мм. В холодний період року випадає 158 мм, в теплий – 396 мм опадів. Середня температура опалювального періоду складає tср.о. = –1,7 С0. Протяжність опалювального періоду – 191 доба. Максимальна висота снігового покриву 40 см.

Відносна середньорічна вологість повітря 77%, в теплий період панують вітри північно–західні та західні, в холодний період південно–східні. З негативних властивостей клімату характерні пізні весняні та ранні осінні заморозки.

 

3.1.3. Геологічна будова та гідрогеологічні умови

 

Перепад висот складає від 113,24 м до 103,00 м. Ґрунти дерново–слабо– і середньопідзолисті піщані та глинисто–піщані ґрунти.

 

3.1.3.1. Ґрунти

 

Ґрунтовий покрив району характеризується великою різноманітністю.  Згідно публічної кадастрової карти ґрунти ділянки проектування представленні дерново–слабо– і середньопідзолистими піщаними та глинисто–піщаними ґрунтами.

 

 

3.1.3.2. Гідрографія і гідрологія

 

Поряд з територією проектування протікає р. Остер, але дотримано 25 метрову водоохоронну зону при проектуванні об’єкту.

 

3.1.3.3. Рослинність

 

Територія проектування представлена деревною та трав’янистою рослинністю (переважання групи бур'янових ценозів).

Рідкісні види на проектувальній території відсутні. Цінні зелені насадження пропонується зберегти.

 

3.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, а також прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Сучасний стан навколишнього природного середовища м. Остер характеризується як стабільний без перевищення концентрацій забруднюючих речовин.

 

Повітряне середовище

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства: енергетики, сільського господарства, мисливства, лісового господарства в цілому по області.

 

Водний басейн

Гідрографічна мережа, насамперед р. Остер, належить до басейну річки Десна. Джерелом живлення для річок району є талі снігові та дощові води, в літній період переважає дощове живлення. При різних змінах водності протягом року амплітуда коливань рівня води на водотоках становить 1–2 м.

Серед водних об’єктів певну увагу привертає річка Остер (30 км, ліва притока р. Десна), в окремі періоди по якій спостерігається перевищення норм ГДК для водойм рибогосподарського призначення спостерігалося по: залізу загальному – у 3,7 рази (0,16-0,49 мг/дм3), марганцю – у 6,4 рази (0,041–0,099 мг/дм3), інші показники знаходяться  в межах норм ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

За методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями на основі середніх значень блокових індексів, води річки Остер можна віднести до 2 класу (добрі) 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем  їх  чистоти до 2 класу  (чисті) 3 категорії ( досить чисті). За комплексною оцінкою якості на основі ІЗВ, води річки Остер можна віднести до 3 класу якості (помірно забруднена).

Але проектована будівельна діяльність не буде мати прямий негативний на гідрологічний басейн прилеглої території та р. Остер.

 

Стан ґрунтів

Територія відноситься до класу рівнинних, типів лісостепових, що зумовило значну строкатість ґрунтового покриву, серед яких переважаючими є лучно–чорноземними поверхнево–слабосолонцюваті та чорноземно–лучними вилугованими осолоділими ґрунтами.

Постійного впливу на елементи ґрунтового середовища в умовах проектування та будівництва не передбачається. 

 

Радіаційний стан

Аналіз середньомісячної потужності експозиційної дози гамма–випромінювання у повітрі показує, що перевищень мінімального рівня дії не спостерігалося. Потужність експозиційної дози гамма–випромінювання становила в середньому 8–12 мкР/год, що не відрізняється від показників минулих років.

 

4.      ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ

 

Планова діяльність

 

Об'єкт планової діяльності відноситься до другої категорії шкідливих видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до cт. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Благоустрій території проводиться в один етап, одночасно з проведенням основних будівельних робіт і включає в себе роботи з прокладанням проїздів з твердим покриттям, трасування пішохідних доріжок, а також облаштування навколишньої території.

Переважним і єдиним використанням території є обслуговування будівель готельного комплексу, яка пропонується ДТП. Супутніми та допустимими режимами використання може бути розташування інших другорядних споруд в межах відведених ділянок: для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення та для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

 

Атмосферне повітря

 

При будівництві та експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та котельні.

При дотриманні вище наведених рекомендацій, проектована будівельна діяльність буде чинити мінімальний вплив на повітряний басейн.

Водне середовище

 

В період будівництва об’єктів забезпечити виконання заходів для унеможливлення шкідливого впливу на водне середовище; а в процесі подальшої експлуатації водопостачання передбачається – від існуючої водопровідної мережі та запроектованої артскважини.

 

Ґрунти

 

Постійного впливу на елементи ґрунтового середовища в умовах проектування та будівництва не передбачається. Але частково можливий варіант порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, слід здійснити ре культиваційні заході зі збереження родючого шару та відновлення порушених ділянок шляхом заходів фітомеліорації зеленими насадженнями та стійкими газонними сумішами.

 

Біорізноманіття

 

Земельні ділянки, які розглядаються детальним планом, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно–заповідного фонду, а отже, вплив не передбачається.

На сьогодні для покращення їх функціонування об’єктів ПЗФ Козелецького району проводиться робота по розробленню проектів землеустрою щодо встановлення меж цих об’єктів. Також, здійснюються заходи по визначенню територій та об’єктів, перспективних для включення до природно–заповідного фонду.

 

 

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

 

Перераховані впливи на довкілля від роботи обладнання  не передбачаються.

 

Акустичний вплив

 

В межах впливу об’єкту не буде спостерігатися перевищення шумових порогів та системного негативного акустичного впливу. Слід дотримуватися вимог щодо розрахункового граничнодопустимого рівня акустичного забруднення для порогів житловій забудові та який не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць.

 

Флора та фауна

 

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні.

Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва / експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Незначним, короткопливним об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме робота будівельної техніки та інвентарю.

З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Важливою пропозицією щодо поліпшення навколишнього середовища є озеленення вільних від забудови територій багаторічними деревами, у тому числі декоративними формами, антропотолерантними видами та догляд за ними.

 

5.      ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ

 

За функціональним призначенням дана територія пропонується, як територія для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно–захисних смуг, лісогосподарських зон, територій природо–заповідного  призначення.

Територія ДПТ не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Загальне композиційне вирішення будівництва будівлі готелю та допоміжних споруд обумовлено наявністю розростання населеного пункту, за існуючої транспортної системи, а також розташування земельної ділянки в центральній частині міста, що є абсолютно доречним.

Детальним планом на зазначеній території передбачається будівництво таких будівель та споруд: будівля готелю; парковка для гостей та персоналу; контрольно–пропускний пункт; КТП; побутова будівля; насосна станція, свердловина; модульна твердопаливна котельня; модульні причали.

Об’єкт планової діяльності не впливатиме на екологічну ситуацію району в цілому та не посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону.

Переважним і єдиним використанням території є обслуговування будівель готельного комплексу, яка пропонується ДТП.

За функціональним призначенням дана територія пропонується, як територія для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Загальне композиційне вирішення будівництва будівлі готелю та допоміжних споруд обумовлено наявністю розростання населеного пункту, за існуючої транспортної системи, а також розташування земельної ділянки в центральній частині міста, що є абсолютно доречним.

Будівлі планується обладнати: господарсько–питним водопроводом та господарсько–побутовою каналізацією. Проектом передбачається водозабезпечення від існуючої водопровідної мережі.

Зовнішні мережі каналізації від будівлі приєднуються самопливом в міські каналізаційні мережі ø 200 мм. Каналізаційні мережі запроектовані із поліетиленових розтрубних ПНВХ труб по ТУ отриманих у відповідних службах.

Електропостачання об’єкту забезпечується кабельною лінією від існуючого РВ 0,4 кВ від запроектованої КТП.

Сухе побутове сміття, тверді відходи збираються у сміттєзбірники, контейнери, що передбачені проектом, згідно будівельних норм, в спеціально запроектованому приміщенні будівлі.

Утилізація твердих побутових відходів передбачена по договору зі комунальним підприємством міста Остер.

На соціальне середовище (соціоекологічні проблеми) даний об’єкт має позитивний вплив, внаслідок створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого i середнього бізнecy, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 

6.      ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", а саме: Статті 3 "Основні принципи охорони навколишнього природного середовища".

Відповідно до нормативно–правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:

 • пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
 • виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;
 • узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки детального плану території;
 • забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загально доступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища та формування у населення екологічного світогляду;
 • у звіті СЕО надання достовірної інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;
 • передбачення компенсації за шкоду, яка може бути заподіяна порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;
 • використання отриманих висновків моніторингу об'єкту для мінімізації негативних впливів на довкілля.

Зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлених на міжнародному рівні, що стосуються конкретно документа державного планування, який розглядається, немає.

Остерська міська рада Козелецького району Чернігівської області при розгляді проектної документації та матеріалів для будівництва та обслуговування готельного комплексу, має зобов’язання діяти згідно чинного законодавства у сфері охорони довкілля: Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про відходи»; Водний кодекс України; ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та інші нормативно-правові документи у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

7.      ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

 

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко– та середньострокові наслідки (1,3–5, 10–15 років) наразі відсутні.

До довгострокових наслідків відноситься питання утилізації обладнання.

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище та людей встановила, що окрім вигод проект може мати певний негативний вплив на довкілля у разі відсутності належного контролю за таким впливом.

Таблиця 7.1.1.

Перелік дій для запобігання, скорочення або зменшення негативних впливів проекту

Етап

Потенційний

вплив

Заходи по скороченню негативного впливу

1

Загальні впливи будівництва

Під час будівництва головних  та допоміжних об'єктів  проекту передбачаються такі  впливи як:

земляні роботи,  пил, викиди в атмосферу від транспортних засобів та ін.

 

Підготовка та втілення плану організації будівництва, щоб скоротити та пом'якшити загальні наслідки будівництва, в тому числі шум, викиди в атмосферу, утворення та утилізацію відходів, ризики ерозії;

вибір підрядників, котрі дотримуватимуться відповідних екологічних та соціальних вимог;

безперервний контроль за впливами згідно з відповідними національними, екологічними стандартами і вимогами ЄБРР.

 

Продовження таблиці 7.1.1.

2

В період планової експлуатація

Системи по забезпеченню нагляду  та охороні території.

Підтримання загальної системи безпеки функціонування об’єкту;

Дотримання вимого екологічного законодавства та вимог державних нормативів.

 • правильне встановлення і регулярне технічне обслуговування обладнання та компонентів об’єкту;
 • регулювання впливів на довкілля в цілому та його компоненти, зокрема
 • моніторинг показників повітря, води та ґрунту (за потреби)

 

До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання в мажах об’єкту будівництва належать: гарантування екологічної безпеки викиду шкідливих речовин і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу; поліпшення екологічного стану та якості питної води; формування збалансованої системи природокористування; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; збереження родючого шару гранту.

Господарські викиди скидаються в міську каналізаційну мережу, та далі в міські очисні споруди. 

Слід передбачити максимальне збереження рельєфу та зелених насаджень. Важливою пропозицією щодо поліпшення навколишнього середовища є озеленення вільних від забудови територій багаторічними деревами, у тому числі високодекоративними формами, культиварами і антропотолерантними видами та догляд за ними.

Рекомендований видовий склад деревних рослин для озеленення території: з голонасінних найбільш придатні такі види, як: Chamaecyparis lawsoniana ('Aurea', Erecta Glauca'), як фон для троянд та інші ('Erecta Viridis', 'Stewartii'); Thuja occidentalis ('Henry, 'Hoveyi', 'Rheingold', 'Spiralis'); Platycladus orientalis ('Aurescens'); Chamaecyparis pisifera ('Filifera', 'Plumosa Aurea'); Picea abies ('Viminalis'); Picea pungens ('Argentea', 'Glauca Globosa'); Pinus sylvestris ('Watereri'); P.strobus ('Radiata'); Juniperus communis ('Gold Cone', 'Hibernica'), Pseudotsuga menziesii ('Pendula').

Серед листопадних видів дерев нами рекомендовано для озеленення стійкі аборигенні види та культивари, як: Quercus robur, Acer platanoides ('Globusa'), Betula pendula ('Pendula'), Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Tilia cordata; у поєднанні з інтродукованими видами (Ginkgo biloba, Quercus rubra, Aesculus carnea, Phellodendron amurense ('Globusa'), Gleditsia triacanthos ('Globusa'), Catalpa bignoniodes, Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, Acer saccharinum, Laburnum anagyroides Medic., Liriodendron tulipifera, Padus virginiana, Padus serotina, Cladrastis lutea та ін.).

 

 

8.      ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно–захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
 • захисні заходи: для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:, зокрема:
  • посилення режиму пропуску на територію об’єкту, у тому числі шляхом встановлення систем відео спостереження та охоронної сигналізації;
  • щоденний обхід і огляд території і приміщень з метою виявлення сторонніх і підозрілих предметів, відкритих проходів, несправностей печаток, замків та ін.;
  • проведення ретельного відбору персоналу, а так само співробітників охорони підприємства;
  • чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;
  • підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних місць, порядку та термінів перевірок місць тимчасового складування, контейнерів, сміттєзбірників та ін.

 

Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

 • передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час;
 •  компенсаційні заходи (при необхідності) – компенсація незворотного збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і / або в інший час, грошове відшкодування збитків.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 • охоронні заходи – передбачити систему моніторингу зі спостереженням за технічним станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.

 

Заходи з техніки безпеки й охорони праці:

Конструкція, виконання, спосіб встановлення і клас ізоляції застосовуваного електроустаткування відповідають умовам навколишнього середовища і пожежної безпеки приміщень відповідно до вимог ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від проектованих електроустановок не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом, а також будинків від пожежі передбачаються пристрої захисного відключення ПЗВ. Види електричних проводок і спосіб прокладки електричних мереж прийняті з урахуванням вимог електропожежобезпеки.

Експлуатація електроустановок здійснюється кваліфікованим персоналом. Електромонтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими нормами та заходами щодо охорони праці і техніки безпеки.

 

Протипожежні заходи:

у разі виникнення джерела загорання, автоматично включається пожежна сигналізація, з надходженням сигналу на диспетчерський пункт, де зупиняють роботу електростанції.

Згідно ПУЕ гасіння пожежі даного об'єкту передбачено хімічними засобами (порошкові вогнегасники). Використання води виключено.

Проектом передбачається відповідне оснащення виробничих і побутових приміщень засобами пожежогасіння та пожежним інвентарем.

Територія повинна бути забезпечена первинними засобами гасіння пожежі.

Також оцінюються обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища. Детальним планом запроектовано розміщення пожежних резервуарів, з подачею води до місця авто насосами, які розташовуються в радіусі обслуговування і забезпечать водопостачанням для цілей зовнішнього пожежогасіння.

 

 

9.      ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ)

 

9.1. Обґрунтування вибору

 

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення комплексу i техніко–економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості організації та впорядкування території міста, сприяння розвитку туристичного потенціалу регіону та реалізації програм розвитку економіки України, збільшення кількості робочих місць.

Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 

9.2. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки

 

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно–правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і споруд підприємства, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

 • проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

3) розглянуто способи ліквідації наслідків;

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;

5) отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

При підготовці Звіту з стратегічної екологічної оцінки були виявлені наступні труднощі:

 • відсутність на момент виконання Звіту нормативно методичного забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту;
 • відсутність у відкритому доступі даних щодо обсягу впливу на стан довкілля прилеглих промислових об’єктів;
 • відсутність методик, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об’єкту на довкілля.

 

10.    ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково–обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту елеватору буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення / гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту в мажах діючого екологічного та природоохоронного законодавства. Основними заходами моніторингових досліджень є: проведення моніторингу атмосферного повітря відповідно із законодавством; проведення контролю якості вод на договірній основі акредитованою лабораторією.

 

11.    ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

 

Даний розділ не розглядається, так як територіально ділянка розташована на дуже значній відстані від межі сусідніх держав, що виключає значний екологічний вплив на території інших держав.

 

12.    РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

 

Детальний план території на забудову території ділянку орієнтовною  площею 2,70 га (з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення) в м. Остер по вул.Вознесенська, 2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу.

Детальний план розроблений відповідно до Рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання Остерської міської ради від 22.02.2019 р. №899 «Про надання дозволу на розробку детального плану території».

 

Рис. 12.1. Місце розташування об’єкту планової діяльності

 

Функціональне використання суміжних ділянок:

ділянка розташована в центральній частині м. Остер. На ділянці, що є предметом аналізу на даний час розміщено існуючі нежитлові зруйновані будівлі та споруди. За функціональним використанням відведена територія передбачена, як землі для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Друга ділянка для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. В подальшому земельні ділянки планується використовувати для обслуговування будівель готельного комплексу.

Зонування території готельного комплексу передбачається розділити на наступні складові:

– зона будівництва готелю;

– стоянка для легкових автомобілів;

– контрольно-пропускний пункт;

– господарсько–побутова зона;

– рекреаційно–паркова зона;

–  прибережна зона р. Остер;

– плавучі пірси для прогулянкових човнів.

Зонування території адміністративно–побутової будівлі (АПБ) передбачається наступне: стоянка легкового автотранспорту; будівля АПБ фасадом виходить на внутрішню частину території, побутові та господарські будівлі (господарський блок) розташовані в південно–західній частині території для уникнення перетину потоків обслуговуючого персоналу, робітників та гостей готельного комплексу.

Запроектований готельний комплекс розрахований на влаштування 52 номерів для відвідувачів. З них 16 двомісних «економ класу», 16 двомісних «класу стандарт», 16 двокімнатних номерів «люкс», 4 двокімнатних номери класу «ВІП» з терасою.

Для забезпечення нормальної роботи комплексу передбачається залучати 10 працівників на зміну.

При нормальній експлуатації та дотриманні вимог природоохоронного законодавства об’єкт не матиме негативного впливу на довкілля. В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціально–економічні умови та задоволення потреб місцевого населення, розбудови рекреаційної інфраструктури  та підвищення туристичного іміджу регіону.

ВИСНОВКИ

 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що детальний план території на забудову території ділянку орієнтовною площею 2,70 га  (з них 1,2472 га – відведені та перебувають у власності підприємства та 1,4528 га на перспективу відведення) в м. Остер по вул. Вознесенська, 2-а для будівництва та обслуговування будівель готельного комплексу, відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація планової діяльності не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.

При відповідній експлуатації та дотриманні вимог екологічного законодавства об’єкт не матиме негативного впливу на довкілля.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціально–економічні умови та задоволення потреб місцевого населення, розбудови рекреаційної інфраструктури та підвищення туристичного іміджу регіону.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Oster Town Council, 2015—2020       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua