Ви є тут

ПРОЕКТ. Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду

 
ПРОЕКТ
 
Положення
про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду
 
Розділ 1. Загальні положення
 
1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів і регулює: організаційно розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду об’єктів комунальної власності Остерської міської ради; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.
2. Об’єктами права комунальної власності Остерської міської ради, на які поширюється дія цього Положення, є :
— цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (крім комунальних некомерційних підприємств), їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);
— нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
— інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо);
—  захисні   споруди   цивільного   захисту  із  збереженням  їх цільового  призначення;
               Нерухоме  майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил  України,  Служби  безпеки  України, Державної прикордонної служби     України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних органів і органів  доходів  і  зборів,  що  не  використовується зазначеними  органами  для  здійснення  своїх  функцій,  може бути передано в оренду без права викупу орендарем та  передачі в суборенду.
3. Об’єктами права комунальної власності Остерської міської ради, на які не поширюється дія цього Положення є:
— земельні ділянки, природні ресурси, грошові кошти;
—цілісні майнові    комплекси    державних   підприємств,   їх структурних підрозділів (філій,  цехів,  дільниць),  що здійснюють діяльність,  передбачену  частиною  першою статті 4 Закону України "Про підприємництво";
 • цілісні майнові комплекси  казенних  підприємств;
цілісні майнові  комплекси  структурних  підрозділів  (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств,  що здійснюють  діяльність, передбачену частиною   першою   статті   4   Закону  України  "Про підприємництво";
—об'єкти   державної   власності,  що  мають  загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України  "Про  приватизацію  державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини, нерухомих об'єктів, які  знаходяться на території історико-культурних заповідників та гідротехнічних споруд   рибогосподарської технологічної водойми, причалів морських портів), а також об'єкти, включені  до  переліку  об'єктів  права державної власності, що не підлягають   приватизації,   затвердженого  Законом  України  "Про перелік  об'єктів  права  державної  власності,  що  не підлягають приватизації",  які випускають підакцизну продукцію, крім  цілісних  майнових  комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про  внесення  змін  до  Закону України "Про оренду державного та комунального майна"  від 29 червня 2004 року;
 • майно, що забезпечує цілісність  об'єднаної  енергетичної системи України та   диспетчерське   (оперативно-технологічне) управління;
— майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;
—майно підприємств, що  провадять  діяльність  у  сфері метрології, сертифікації та стандартизації;
 • об'єкти  космічної  діяльності; 
 • захисні  споруди цивільного захисту:
а) в яких розташовані пункти управління;
б) призначені для укриття працівників підприємств, що мають об'єкти  підвищеної  небезпеки; 
в) розташовані  у  зонах спостереження атомних електростанцій та призначені  для  укриття  населення  під  час  радіаційних аварій;
—установи  виконання  покарань  та слідчі ізолятори;
— полігони, будови,  споруди,  устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів,  скотомогильники;
—автомобільні дороги,  крім тих,  що належать підприємствам до першого  розгалуження  їх  за  межами  території  цих підприємств;
— злітно-посадкові   смуги,   що  мають  стратегічне  значення;
— акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди (греблі,  дамби,  вали,  моли,  насипи)  та  системи сигналізації, портові  системи  інженерної  інфраструктури  і  споруди  зв'язку, енерговодопостачання   та  водовідведення,  залізничні  колії  (до першого розгалуження за межами  території  порту),  навчальний  та гідрографічний  флоти; 
—водосховища та     водогосподарські    канали    комплексного призначення,  міжгосподарські меліоративні системи,  гідротехнічні захисні  споруди 
—магістральні та    міждержавні   електричні   мережі   (лінії електропередачі); 
—магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави  в  цілому;
—магістральні нафто-,  газо-, аміакопроводи та підземні нафто- та  газосховища. 
               Окреме індивідуально  визначене  майно  із  складу  цілісного майнового  комплексу  підприємства,  його структурного підрозділу, забороненого до оренди,  може  бути  об'єктом  оренди  (без  права приватизації  та  суборенди),  якщо  воно  не заборонене до оренди
законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу.
 
4. Орендодавцями майна комунальної власності Остерської міської ради є:
— Остерська міська рада, щодо майна, яким безпосередньо управляє
міська рада;
—суб’єкти, за якими закріплене таке майно на праві господарського відання чи оперативного управління, а саме:
—комунальні підприємства, установи, заклади — з письмового дозволу Остерського міського голови(у разі передачі з оренду нерухомого майна), яке знаходиться в їх управлінні;
— підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого майна,  загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство,  установу,  організацію,  та  іншого  окремого індивідуально  визначеного  майна.
Орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів), а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, виступає міська рада.
 
5. Ініціатива щодо оренди майна комунальної власності Остерської міської ради може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до чинного законодавства, а також від орендодавців, зазначених у цьому Положенні.
               Рішення   трудового   колективу    підприємства,   його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.
               Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени   трудового колективу підприємства, його структурного  підрозділу  засновують  відповідно   до  чинного законодавства господарське товариство.
               До  реєстрації  у встановленому порядку статуту господарського  товариства   кожен  член трудового  колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний  майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.
 
6. У разі надходження двох і більше заяв на оренду, майно комунальної власності Остерської міської ради передається в оренду на конкурсних засадах, крім випадків передачі в оренду майна особам, зазначеним у пункті 7 цього Положення, які мають право на укладення договору оренди поза конкурсом.
У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше 5 – ти днів без права продовження строку дії договору оренди) з метою проведення заходів (семінарів, нарад, дискусій, тощо) договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.        
7. У разі надходження заяви про оренду майна від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв, (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації, для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та(чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
8. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Остерської міської ради визначається розділом 9 цього Положення.
 
Розділ 2.Порядок передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства (його структурного підрозділу)
 
9. За наявності ініціативи щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, міська рада у триденний термін повідомляє про це трудовий колектив комунального підприємства, його структурного підрозділу, щодо якого майна подано заяву про оренду.
10. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати міській раді заяву щодо оренди відповідного майна.
11. Створене членами трудового колективу господарське товариство у статутному (складеному) капіталі якого частка членів трудового колективу становитиме відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків має переважне право перед іншими фізичними та юридичними особами на укладення договору оренди майна того підприємства, його структурного підрозділу, де створене це товариство.
12. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) направляють на адресу міської ради відповідну заяву із пропозиціями щодо умов майбутнього договору оренди, а також наступні документи:
— проект договору оренди об'єкта;
— копія відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію відповідно до підпункту 3.9.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, або копія попередніх висновків органів Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію;
— копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).
— копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню)
— виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
— звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату;
— декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;
— витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту;
— витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;
— інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;
— пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:
— довідки про включення до ЄДРПОУ;
— довідки про взяття на облік платника податків;
13. Остерська міська рада у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає для погодження копії отриманих матеріалів на адресу органу антимонопольного комітету України, у разі наявності підстав, зазначених у частині 2 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
14. Органи, зазначені у пункті 13 цього Положення, розглядають подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилають міській раді свої висновки щодо можливості оренди, умов договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу.
Якщо міська рада не одержала у встановлений термін висновків, дозволу, відмови, укладення договору оренди вважається погодженим.
15. Остерська міська рада протягом п’яти днів після закінчення терміну погодження умов оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу з органами, зазначеними у пункті 13 цього Положення, а у випадках, коли заява про оренду не потребує узгодження, протягом п’ятнадцяти днів після дати її реєстрації розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації – районній газеті «Новини Придесення», а також на офіційному веб-сайт міської ради оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляє про це заявника або відмовляє в задоволенні заяви і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.
16.У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу від осіб, які відповідно до законодавства мають право на укладення договору оренди поза конкурсом, міська рада з врахуванням вимог та термінів, визначених пунктами 13 та 15 цього Положення, дає згоду на укладення договору оренди та розпочинає заходи, пов’язані з його укладенням або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.
Передача цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів у суборенду забороняється.
 
Розділ 3. Порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду
17. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди нерухомого майна, направляють на адресу орендодавця відповідну заяву (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) із пропозиціями щодо умов цільового використання майна, а також наступні документи:
— копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);
В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:
— інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
— погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);
— копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).
— виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
— звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;
— декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;
— інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;
— пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:
— довідки про включення до ЄДРПОУ;
— довідки про взяття на облік платника податків.
18. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, направляють на адресу орендодавця відповідну заяву (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) із пропозиціями щодо умов цільового використання майна, а також наступні документи:
— проект договору оренди об'єкта;
— звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);
— копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);
— копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).
    Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за Методикою розрахунку та порядком використання плати за оренду майна комунальної власності Остерської міської ради, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
19. Остерська міська рада розглядає подані їй матеріали, їх комплектність, рецензує звіт про незалежну оцінку майна (при цьому орендодавець забезпечує надання звіту, що відповідає вимогам: чинного законодавства, в установлений термін) і протягом п’ятнадцяти днів, після надходження матеріалів, надсилає орендодавцю листа, у якому повідомляється про надання йому дозволу на передачу в оренду конкретного нерухомого майна та зазначаються пропозиції щодо умов майбутнього договору оренди. У разі відмови надається вмотивоване обґрунтування.
Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін дозволу, висновку, відмови в задоволенні клопотання, дозвіл на передачу майна в оренду вважається наданим.
20. Орендодавці протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу майна в оренду або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу майна в оренду розміщують в офіційному друкованому засобі масової інформації  – районній газеті «Новини принесення», а також на офіційному веб-сайті міської ради оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.
21. У разі надходження на адресу орендодавців, визначених в абзаці 3 пункту 3 цього Положення заяви про оренду від осіб, які мають право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавці з врахуванням вимог, визначених пунктом 7 цього Положення, протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу майна в оренду або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу майна в оренду дають згоду та розпочинають заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляють в задоволенні заяви про оренду і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.    
22. У випадках, коли орендодавцями майна виступає Остерська міська рада заяви фізичних та юридичних осіб розглядаються протягом п’ятнадцяти днів після дати їх надходження з прийняттям в цей строк рішення щодо початку процедури вивчення попиту на право оренди майна комунальної власності Остерської міської ради або щодо укладення договору оренди, або щодо відмови в задоволенні заяви з повідомленням заявника про причини відмови.
 
Розділ 4. Порядок передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого)
 
23. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, направляють на адресу орендодавця відповідну заяву (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) із пропозиціями щодо умов цільового використання майна, а також наступні документи:
— проект договору оренди об'єкта;
— звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);
— копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);
— копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).
— виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;
— звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;
— декларацію про доходи фізичної особи за попередній рік;
— інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківських установах;
— пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення, а також завірені заявником копії:
— довідки про включення до ЄДРПОУ;
— довідки про взяття на облік платника податків;
— ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності.
24. У разі надходження на адресу орендодавця заяви від особи, яка має право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавець протягом п’ятнадцяти днів після дати реєстрації заяви дає згоду на укладення договору оренди та розпочинає заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляє в задоволенні заяви і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.
25. У разі надходження заяви про оренду майна від особи, яка не має пріоритету на право укладення договору оренду поза конкурсом, орендодавці протягом п’ятнадцяти днів після дати реєстрації заяви розміщують в офіційному друкованому засобі масової інформації – районній газеті «Новини Придесення», а також на офіційному веб-сайті міської ради оголошення про намір передати майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.
 
 
Розділ 5. Порядок укладення договорів оренди.
 
26. Договори оренди майна комунальної власності Остерської міської ради укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог, передбачених цим Положенням.   
Фізичні та юридичні  особи,  які бажають укласти договір оренди, направляють  заяву,  проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається законодавством України та цим Положенням.
               Органи, уповноважені управляти майном, яке належить до комунальної власності Остерської міської ради, розглядають подані матеріали і протягом  п'ятнадцяти  днів  після  надходження матеріалів повідомляють  підприємство  про  своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).  При розгляді матеріалів щодо передачі  в  оренду нерухомого майна  можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації щодо  розміщення бюджетних установ і організацій.
            У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації щодо розміщення бюджетних установ і  організацій  органи,  уповноважені  управляти майном,  що  належить  до комунальної власності Остерської міської ради,  можуть  у  цей  же  термін  запропонувати підприємству, заснованому  на  майні,  що  належить  до комунальної власності Остерської міської ради, укласти договір оренди   нерухомого   майна   з   бюджетною   установою, організацією. 
               Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу,   уповноваженого управляти  комунальним  майном,  дозволу, відмови  чи  пропозицій  від  органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди  нерухомого майна з бюджетною установою,організацією, висновків органу Антимонопольного   комітету  України,  укладення  договору  оренди вважається з цими органами погодженим.
               У разі, коли підприємство не погоджується  з  пропозицією укласти  договір  оренди  нерухомого  майна з бюджетною установою, організацією,  органи,  уповноважені управляти майном, що належить до комунальної власності Остерської міської риди, можуть без згоди підприємства укласти  договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
- Орендодавець  протягом  п'яти  днів після погодження умов договору  оренди  з  органом,  уповноваженим управляти комунальним майном  (у  випадках,  передбачених      Законом Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,   -   органом Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду
майна не потребує узгодження (щодо оренди  окремого індивідуально визначеного майна,  крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації – районній газеті «Новини Придесення», а також на офіційному веб-сайті міської ради, оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.
               Орендодавець відмовляє в укладенні договору  оренди  в  разі, якщо:
 • прийнято рішення  про  приватизацію  або  передприватизаційну підготовку цих об'єктів;
 • об'єкт включено  до  переліку  підприємств,   що   потребують залучення   іноземних   інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;
 • орган Антимонопольного комітету  України не дає згоди, виходячи  з  підстав,  наведених  в  абзацах  другому - четвертому частини другої статті 9Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • орган, уповноважений управляти  майном, не дає згоди  на укладення договору оренди;
 • орендодавець, зазначений в пункті4 цього Положення, прийняв  рішення  про  укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;
 • інші підстави, передбачені законодавством України.
27. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, який затверджується сесією міської ради.
28. Договори оренди та зміни до них підлягають попередньому погодженню постійною комісією Остерської міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, крім договорів оренди, що укладаються безпосередньо міською радою.
29. Орендодавці, отримавши дозвіл на передачу майна в оренду, готують проект договору оренди та подають три зареєстровані, підписані керівником та скріплені печаткою примірники на розгляд суб’єкта, якому майно передається в оренду, вказавши при цьому термін для відповіді.
30. Отримавши проект договору оренди, суб’єкт договору, при відсутності зауважень, підписує всі примірники, скріплює їх печаткою і зареєструвавши, повертає два примірники орендодавцю. Орендодавець один примірник договору передає міській раді.
31. Розбіжності, що виникають при укладенні договору оренди, оформляються протоколом розбіжностей і вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
Орендодавцю забороняється без узгодження із міським головою погоджуватися з протоколом розбіжностей.
32. Зміни та доповнення до договорів оренди майна комунальної власності Остерської міської ради вносяться сторонами в порядку, передбаченому законодавством України.
33. Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (транспортного засобу, устаткування) укладається сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством України. Після укладення договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, орендодавець повідомляє про такі договори міського голову і надає завірену копію договору оренди.
34. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
35. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору на новий термін. Продовженню договору на новий термін з орендарем, який належним чином виконував свої обов’язки, передує отримання орендодавцем дозволу на право передачі майна в оренду у порядку, передбаченому цим Положенням
 
6. Конкурсна комісія
 
36.  До складу конкурсної комісії (далі — комісія) входять представники орендодавця, міської ради, а в разі розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення — також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.
37. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується наказом або розпорядженням орендодавця.
38. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу (розпорядження) про її створення.
39. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
Заступник голови комісії призначається з числа представників орендодавця та виконує обов’язки голови комісії, у разі його відсутності.  
40. Основними завданнями та функціями комісії є:
— розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;
— розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка длязатвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
— проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;
— складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії та подання їх на затвердження орендодавцеві.
41. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів.
42. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
— про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
— яка міститься в документах, наданих претендентами;
— про режим роботи та склад конкурсної комісії.    
43. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.
 
7. Умови конкурсу
44. Умовами конкурсу є:
— стартовий розмір  орендної плати та визначений конкурсною комісією спосіб забезпечення зобов’язань;
— ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напрямку виробничої діяльності підприємства);
— дотримання вимог та правил експлуатації об’єкта;
— компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:
— здійснення певних видів ремонтних робіт;
— виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
— збереження/створення нових робочих місць;
— дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
— ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;
— орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.
45. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.    
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна  Остерської міської ради. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати, як стартова для визначення умов конкурсу, застосовується найбільша з пропозицій     
46. Для участі в конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:
46.1. Заяву  про участь у конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.  У  разі оренди  цілісного  майнового комплексу  претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду  зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 
—пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
—інформацію про засоби зв'язку з ним(телефони, електронна адреса, тощо);
46.2.  Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для юридичних осіб:
—документи,   що   посвідчують   повноваження   представника
юридичної особи;
—посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
— завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;
— довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
— довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
— довідки про реєстрацію особи, як платника податків;
— ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності, а також інші документи, які визначені конкурсною комісією.          
 
б) для фізичних осіб:
— копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;
—завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.
—виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
— довіреність представника претендента на участь у конкурсі, а також завірені заявником копії документів, що посвідчують особу претендента або його законного представника.
46.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та виду способу забезпечення зобов’язань за договором оренди.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.
46.4. Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу та чинному законодавству України.  Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.      
47. Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом«На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою заявника.
Конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням конкурсної комісії, на якому вони розпечатуються. Надані претендентами матеріали та пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях конкурсної комісії з метою формування списку претендентів, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати.
Список претендентів, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати, затверджується наказом (розпорядженням, рішенням) орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про дату, час і місце проведення конкурсу.
               Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку,  які вони обрали, про їх  допущення  або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.
 
8. Оголошення конкурсу
 
48. Конкурс оголошується за результатами вивчення попиту на оренду майна комунальної власності Остерської міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством та у разі наявності двох і більше заяв від фізичних або юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом. Оголошенню конкурсу передує отримання орендодавцем від міської ради дозволу на передачу майна в оренду в порядку, передбаченому Положенням про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду, яке затверджується рішенням сесії міської ради, крім випадків, коли орендодавцем виступає Остерська міська рада.
49. Перед оголошенням конкурсу орендодавець повинен узгодити кандидатуру до складу конкурсної комісії від Остерської міської ради.
50. Оголошення про конкурс публікується в районній газеті «Новини Придесення», а також, за рішенням орендодавця, у інших засобах масової інформації щодо цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів не пізніше  ніж  за  40 календарних днів до дати проведення конкурсу; щодо нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна - не пізніше ніж за  десять  календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити  такі  відомості:
 
—  інформацію  про об’єкт оренди   (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортну, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);  
 • умови конкурсу;
- розмір  гарантійного  внеску,  який становить шість стартових орендних  плат.  Гарантійний  внесок  може  бути здійснений шляхом перерахування  коштів  на  визначений  в  оголошенні  про  конкурс рахунок   або  шляхом  надання  банківської  гарантії.  При  цьому банківська  гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського   акредитива  (гарантії),  який  видається  банком  з кредитним  рейтингом  інвестиційного  рівня  або  банком, акціонер якого  володіє  в  ньому  контрольним  пакетом  акцій (материнська компанія)  і  має  кредитний  рейтинг  інвестиційного  рівня.  Під"інвестиційним  рівнем"  для  цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного   ризику  банку  або  акціонера,  що  володіє  в  ньому контрольним  пакетом  акцій  (материнська компанія), довгострокові незабезпечені   облігації    яких    мають    достатній    рівень кредитоспроможності  на  рівні "ВВВ" або вище згідно з міжнародною рейтинговою    шкалою,    визнаною    міжнародними    рейтинговими агентствами,  і  які  не мають на дату проведення конкурсу судових процесів  з  державним  органом  приватизації  або будь-яким іншим органом  державної  влади  України  (далі  -  гарантійний внесок);  
 
- реквізити   рахунка   та   призначення  платежу  (для  сплати
гарантійного  внеску); 
- дата, час і місце проведення конкурсу;
— кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу;
— перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.
Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об'єкта,  письмово  повідомляються  орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність  подання  письмових  пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
 
51. У разі необхідності орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.
 
9. Процедура проведення конкурсу
 
52. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець конкурсу.
У разі надходження однієї заяви на участь у конкурсі з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, передача майна в оренду відбувається в порядку, визначеному Положенням про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду.  У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ (розпорядження).
53. У  разі  надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої    орендної  плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону. 
               У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
 
54. Протягом  семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених осіб).  На засіданні  можуть  бути присутні представники  засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в  протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
               Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
55. Голова комісії (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  заінтересованих осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу".
56. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою конкурсної комісії. Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення  головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початком торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
57. У процесі визначення учасника конкурсу, який запропонував найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, наданий секретарем комісії, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума .
58. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% стартової (початкової) ціни.
Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії  оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу.
               Учасник, який під час конкурсу  порушив  вимоги  цього Порядку,  за  рішенням  комісії  видаляється  з  конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.
59. За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлений на торгах початковий  розмір орендної плати; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання направляється відповідному орендодавцю на затвердження.
60. Протокол про результати конкурсу протягом  трьох  робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у  засіданні, і переможцем  конкурсу   затверджується   наказом орендодавця. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження  результатів   конкурсу  письмово  повідомляє   про результати  конкурсу  всім  учасникам і публікує їх у виданнях,  в яких  було  надруковано  оголошення  про конкурс, та оприлюднює на веб-сайті міської ради.
61.У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія,  на своєму засіданні, відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.
62. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.
63. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Остерської міської ради.
64. На відкритих засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутні  представники засобів масової інформації, депутати районної ради та інші бажаючі особи.
65. Орендодавець протягом трьох  робочих   днів  після затвердження  результатів  конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена  ним  особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та включати орендну плату, запропоновану  переможцем  конкурсу,  а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
Гарантійні  внески  протягом  семи  робочих днів з дня укладення  договору  оренди  повертаються всім учасникам конкурсу, крім  переможця  конкурсу  та  осіб,  яким  гарантійний  внесок не повертається згідно з вимогами цього Порядку. 
У  разі  порушення  переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті  31  цього  Порядку,  сплачений  ним  гарантійний внесок не повертається. 
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу  зараховується  в  рахунок  майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до міського бюджету і балансоутримувачу.
               В процесі виконання договору розмір орендної плати переглядається на вимогу орендодавця чи орендаря  у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
            Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли: 
— уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;
— об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;
— укладено договір відповідно до абзацу другого пункту53 цього Положення.
У разі скасування  конкурсу  гарантійні внески повертаються всім  учасникам  конкурсу.
66. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі — з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу — з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено, — на підставі наказу, виданого орендодавцем
67. Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються в встановленому законодавством порядку.
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Положення
 
 
 
Т И П О В И Й   Д О Г О В I Р   О Р Е Н Д И
нерухомого майна, що належить до комунальної власності
Остерської міської ради
 
 
_______________                                                                                     “___” _____________ року
 
Ми, що нижче підписалися, ________________________________________________________
                                               (повна назва Орендодавця)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________________, місцезнаходження якого: ________________________________________________________________________________
(адреса)
(надалі — ОРЕНДОДАВЕЦЬ)  в особi ______________________________________________,
                                                                                          (посада, П.І.Б.)
 
що діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                        (назва, дата, № документа)
 
з одного боку, та _________________________________________________________________
                                                                      (повна назва Орендаря)
 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________, місцезнаходження якого: ________________________________________________________________________________
(адреса)
 
(надалі — ОРЕНДАР) в особі ______________________________________________________,
                                                                                          (посада, П.І.Б.)
 
що дiє на підставі ________________________________________________________________, 
                                                                  (назва, дата, № документа)
 
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування не житлові приміщення (будівлю, споруду), в будівлі, що є об’єктом комунальної власності Остерської міської ради (надалі Майно), розташованій за адресою: __________________________________ та перебуває в оперативному управлінні (господарському віданні) _________________________________________________________.
1.1.1. Приміщення з ____ кімнат, які знаходяться на ___ поверсі вищезазначеної будівлі, загальною площею (з урахуванням коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну) ______ кв. м., корисною площею ____ кв.м, що має (не має) окремий вхід.
1.1.2. Вартість Майна, визначена згідно зі звітом про оцінку на  станом на«___» ____________20___ р. і становить за незалежною оцінкою ___________________ грн.(При передачі Майна в оренду без застосування конкурсної процедури може бути зазначена балансова вартість.)
1.2. Майно передається в оренду з метою ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
1.3 Стан Майна на момент укладення договору (потребує  /  не потребує  поточного  або  капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання  за  узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.
 
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у  Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акту приймання-передавання Майна.(В акті приймання – передачі майна зазначити технічний стан та забезпеченість об’єкта оренди інженерними комунікаціями.) 
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Майно залишається у комунальній власності Остерської міської ради, а Орендар користується ним протягом всього строку оренди.
2.3. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю, у порядку, встановленому при передачі майна Орендарю. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
2.4. Обов‘язок по складанню Акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору. 
3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Остерської міської ради, затвердженої  рішенням сесії Остерської міської ради від «___»__________ року № ___________,  і  становить  без   ПДВ   за   базовий    місяць розрахунку _________ 20__ р. _______________ грн. 
     У разі якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  комунального майна,  цей  пункт викладається в такій редакції:
     "3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди державного майна і становить без ПДВ  за  базовий місяць розрахунку __________ 20___ р._________ грн.".
3.2. До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат, податок на додану вартість.
3.3. У   разі   користування   Майном   протягом   неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.
3.4. Розмір та порядок розрахунку орендної плати наведено у Додатку № 2 до цього Договору, що є невід`ємною його частиною і становить за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) – ___________ гривень.
Орендна плата за перший (______________ 20___ року) місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за __________________________ 20__ року.
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.6. Орендну плату Орендар зобов‘язаний перераховувати щомісячно не пізніше останнього числа поточного місяця згідно виставлених рахунків Орендодавцем, згідно Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Остерської міської ради.
3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати.
3.8. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує Орендодавцю штраф у розмірі __________ % від суми заборгованості.
3.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає у встановленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.10. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та рішеннями сесії сільської ради.
3.11. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (____________   (два-три) останні місяці)) оренди,  та/або в інший спосіб, визначений чинним законодавством.
Цей пункт не застосовується при укладенні договорів оренди з бюджетними установами, організаціями, закладами.
3.12. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до сільського бюджету та Орендодавцю. 
 
4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються і використовуються відповідно до чинного законодавства.
4.2. У разі необхідності, індивідуальні особливості амортизаційних відрахувань конкретизуються у договорі. 
4.3. Поліпшення  орендованого  Майна,  здійснені  за  рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю.
4.4. Відновлення  орендованого  Майна  здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.1.4., 5.1.5., 6.1.4. цього Договору. 
4.5. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця  комунального майна  на  здійснення  невід'ємних поліпшень  орендованого  комунального майна.
 
 
5. ОБОВ‘ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
5.1. Орендар зобов’язується:
5.1.1. За актом приймання-передачі прийняти орендоване Майно.
5.1.2. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток вноситься Орендодавцю. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов’язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати сільському бюджету і Орендодавцю збитки у сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (п.3.9. цього Договору).
     Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору, своєчасно узгоджувати з Орендодавцем будь-які зміни профілю використання орендованого Майна або його частини.
5.1.3. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.1.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню і   псуванню, тримати Майно  в  порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
На період проведення ремонту об`єкту оренди Орендар не звільняється від сплати орендної плати, оплати за комунальні послуги та інших платежів.
5.1.5. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані, сплачувати витрати на її прибирання і очистку при забрудненні господарською діяльністю (будівельне сміття, харчові відходи, тощо). Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок обслуговування теплових, електричних та вентиляційних мереж, їх капітальний, поточний ремонт та інші види ремонтів. Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. При необхідності забезпечити доступ експлуатуючих організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. У разі виникнення аварійної ситуації забезпечити доступ протягом  всієї  доби. 
5.1.6.Сплачувати фактичні витрати за користування електроенергією, іншими комунальними послугами, для чого протягом п’ятнадцяти робочих днів укласти договори з відповідними службами.
У разі, якщо комунальні послуги сплачує Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна), то цей пункт замінити пунктом наступного змісту: “Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем (Балансоутримувачем орендованого Майна) договір про відшкодування витрат Орендодавця (Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.
Не укладення Договору на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю є підставою для порушення питання про дострокове розірвання Договору.
Сторони мають право конкретизувати умови цього пункту за необхідністю.
5.1.7. За свій рахунок проводити протипожежні заходи, нести матеріальну відповідальність за збитки, спричинені пожежею, що виникла в орендованому приміщенні з вини Орендаря.
5.1.8. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час до орендованого майна представників Орендодавця для перевірки його використання за цільовим призначенням та дотримання Орендарем умов договору.
Надавати Орендодавцю за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо орендованого майна.
5.1.9.  Щомісяця, до 15 числа місяця наступного після звітного, надсилати Орендодавцеві копію платіжного документу про сплату орендної плати до міського бюджету. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
5.1.10. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві одержане від нього Майно у належному стану, не гіршому, ніж на час передачі його в оренду, з усім об’ємом зробленого в ньому поліпшення та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (часткової або повної) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.1.11. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно на суму не менше, ніж його вартість за звітом про оцінку (балансова вартість) на користь Орендодавця у порядку, визначеному чинним законодавством та надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
5.1.12. Оформити відведення земельної ділянки протягом місяця з моменту укладення договору та сплачувати плату за користування земельною ділянкою пропорційно до орендованої площі. У разі якщо земельна ділянка надана в користування Орендодавцю, Орендар повинен перераховувати плату за користування земельною ділянкою пропорційно до орендованої площі на рахунок Орендодавця згідно виставлених рахунків. 
 5.1.13. У разі зміни найменування юридичної особи, адреси, рахунку, телефону письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з наданням відповідних документів. У разі невиконання цього пункту всі повідомлення, які направлені за юридичною адресою, вважаються врученими.
5.1.14. В разі реорганізації чи ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10-дениний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідченні копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.
5.1.15. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.
5.1.16. Сплатити послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, якщо на момент продовження терміну дії договору оренди остання незалежна оцінка була зроблена більш ніж три роки тому.
5.2. Орендар не має права передавати третім особам свої права та обов’язки за цим договором без згоди Орендодавця. 
 
6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
6.1.Орендар має право з дозволу Орендодавця:
6.1.1.Вносити зміни до складу орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкції, технічного переозброєння, капітального ремонту, що зумовлює підвищення його вартості за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації, з наданням проектно-кошторисної документації, виготовленої за рахунок Орендаря до початку проведення робіт і затвердженої у встановленому порядку.
Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшення.
У разі якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшення орендованого майна, він зобов’язаний надати пакет документів, передбачений Фондом державного майна України та експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.
При проведенні Орендарем капітального ремонту чи переобладнання приміщення, останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження, викликані ремонтом в будинку, де знаходиться орендоване приміщення.
6.1.2.Виконувати всі роботи по пристосуванню приміщень до особливостей діяльності за рахунок власних коштів. Вартість пристосувань орендованого майна, здійснених Орендарем, які неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
6.1.3. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а решта  суборендної  плати спрямовується до міського бюджету.
6.1.4. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.2.Орендар не відповідає за зобов`язаннями Орендодавця.
 
7. ОБОВ‘ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
7.1. Орендодавець зобов‘язується:
7.1.1. Передати Орендарю майно, згідно з розділом 2 цього Договору по Акту прийому-передачі, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.
7.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.2. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несе Орендодавець.
7.3. Договір   оренди   повинен   обов’язково   бути   погоджений  із міським головою.
7.4.У разі здійснення Орендарем невід’ємного поліпшення орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний забезпечувати контроль за проведенням такого поліпшення.
7.5. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності згоди  Орендодавця  на  такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.
 
8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
8.1. Орендодавець має право:
8.1.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.1.2. Відмовитися від цього Договору і вимагати повернення орендованого Майна у разі несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд, або допущення заборгованості з орендної плати у сумі, що перевищує сумарний розмір орендної плати за останні три місяці.
У разі відмови Орендодавця від Договору, Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від цього Договору.
8.1.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі:
—  невикористання орендованого Майна відповідно до умов цього Договору,
—  погіршення стану орендованого Майна,
—  порушення, невиконання (або неналежного виконання) умов Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за Договором оренди, у тому числі зміну або розірвання його в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов‘язаннями Орендаря і не несе відповідальності за технічний стан комунікацій. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.
9.3. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд до господарського суду.
9.4. Якщо Орендар допустив погіршення орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.
За наявності вини Орендар повинен відшкодувати збитки, завдані Орендодавцеві погіршенням майна або його загибеллю, на протязі 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення  відповідної вимоги Орендодавцем.
У разі несвоєчасного виконання грошового зобов’язання з відшкодування завданих збитків, Орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми за користування чужими грошовими коштами.        
9.5. У разі несвоєчасного виконання зобов’язання по сплаті орендної плати, Орендар повинен сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 10 % річних від простроченої суми. 
9.6. Орендодавець не несе відповідальності за нанесені збитки Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться в будинку (приміщенні), наданому Орендарю в оренду, або за його межами.
9.7. У разі звільнення Орендарем приміщення (будівлі, споруди) без письмового попередження, а також складання Акту про передачу об‘єкту оренди в неналежному стані, Орендар несе матеріальну відповідальність за нанесені у зв‘язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування.
За майно, залишене Орендарем у приміщенні, Орендодавець відповідальності не несе.
 
10. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 
10.1. Цей Договір діє з „___”______________ 20__ року по „___”_____________20__ року включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку його дії, а в частині зобов’язань Орендаря щодо сплати орендної плати – до повного виконання зобов’язань.
10.3 Зміни і доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором.  
Інші зміни та доповнення до Договору допускаються за взаємної згоди   сторін та оформляються додатковою угодою до Договору.
10.4. Цей Договір може бути розірвано Орендодавцем в односторонньому порядку за наявності підстав, передбачених цим Договором.
В інших випадках даний Договір може бути розірвано лише за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.5. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю Орендодавця.
10.6. Після закінчення строку дії Договору оренди орендоване майно має бути звільнено і передано Орендодавцю за Актом приймання-передачі. За час фактичного користування об‘єктом оренди після припинення дії даного Договору до передачі приміщення за Актом, Орендар зобов‘язаний внести плату за користування приміщенням в розмірі орендної плати.
10.7. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
10.8. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.9. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
— закінчення строку, на який його було укладено;
— приватизації орендованого Майна Орендарем ;
— загибелі орендованого Майна;
— достроково за ініціативою Орендодавця за наявності підстав, визначених ним Договором, або за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;
— банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.
10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем _________________________________________________________. 
(Орендодавцю або Балансоутримувачу)
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
10.11. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
10.12. Цей Договір укладено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примірник – Орендодавцеві;
2-й примірник – Орендарю. 
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ
 
 
 
 
ОРЕНДАР
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  ДОДАТКИ
Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
— Акт приймання-передачі орендованого Майна (Додаток № 1);      
— Розрахунок орендної плати (Додаток № 2);
— Звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду (Додаток № 3);
— Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю(Додаток № 4;)
— Витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).
ОРЕНДОДАВЕЦЬ :
 
ОРЕНДАР :
________________________________
 
______________________________ 
____________________________ 
 
 ______________________________
____________________________ 
  ____________________________                    
 
______________________________ 
 
 
 
МП
 
МП
 
 
 
Додаток 1
до Типового договору оренди нерухомого майна
 
 
А К Т
приймання-передавання орендованого майна
________________                                                                                «___» ___________ 200__ р.
 
Ми, що нижче підписалися, Остерська міська (далі - Орендодавець), в особі міського голови Самодєлка Віктора Андрійовича, який діє на підставі ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та (назва організації) _______________________________________________________________________________,
___________________(далі - Орендар) в особі _____________________, який(а) діє на підставі _______________________________, з іншого боку, уклали цей Акт приймання-передавання про наведене нижче:
1. Орендодавець, згідно з Договором оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності №________ від «___» _______ 20__р. передає, а Орендар приймає в
строкове платне користування майно _______________________________________________
(повна назва та номер майна, що пропонується в цілому або частина якого пропонується для передачі в оренду (за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності)
- загальною площею ____ кв. м., що розміщене за адресою: ______, вул._______________, на
_____поверсі (ах) (будинку, приміщення, будівлі) №____ літер ___, корп. ___, що перебуває
на балансі ______________________________________________________________________.
(найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача; додатково, у разі необхідності, назва
структурного підрозділу (найменування та ідентифікаційний код ЄДРПОУ структурного підрозділу)
2. Технічний і пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовільний. Майно у відповідності з узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря не потребує/потребує проведення поточного ремонту.
3. Сторони зазначають, що орендоване майно передано Орендарю в комплекті та у належному стані, що відповідають істотним умовам договору оренди та призначенню майна.
4. Орендодавець повідомляє Орендаря, що інформацією про особливі властивості та недоліки майна (в т.ч. приховані), які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна орендаря та третіх осіб або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним, він не володіє.
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                                                   ОРЕНДАР:
Остерська міська рада                                                                     __________________________
17044, вул. Незалежності, 21                                                          __________________________
р/р_____________________                                                            __________________________
МФО ______                                                                                     __________________________
Код ЄДРПОУ ________                                                                  __________________________                 
Міський голова                                                                             __________________________
__________________ В.А.Самодєлок                                                       __________________________
м.п.                                                                                                     м.п.
 
Балансоутримувач:
(назва, код ЄДРПОУ, відповідальна особа)_______________________________                         
Додаток 2
до Типового договору оренди нерухомого майна
 
Розрахунок
плати за перший рік оренди
 нерухомого майна комунальної власності, що
знаходиться на балансі
________________________________________________
/назва балансоутримувача/
 
 
 
 
Назва і
адреса
об’єкта
оренди
Площа
об’єкта
оренди,
кв.м
 
Вартість
об’єкта оренди
 
Застосовані
Орендна плата за перший
рік оренди
 
ціна,
м2
всього
об’єкту,
грн
індекс
інфляції
оренд
на
ставка
, %
 
рік
орендна
плата без
ПДВ, грн.*
 
 
 
 
 
 
 
 
**
Всього
 
 
 
1. Відповідно до розрахунків розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку становить:  Опл.міс.= (Опл/12)х Ід.о. х Ім = ( _________/12)х _______ х ________ = ____________ грн. без ПДВ*,
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім- індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
2. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 
* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
** Відповідно до пункту 6 Методики розрахунку орендної плати за комунальне  майно та
пропорції її розподілу, затвердженої рішенням сесії  від «___» ___________ 2017 р. №____.
 
 
Додаток 3
до Типового договору оренди нерухомого майна
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
____ _______________________________
(найменування державного органу приватизації
(органу місцевого самоврядування,
державного (комунального) підприємства,
суб’єкта господарювання)
___ ____________ 20__ р. № ___________
АКТ
оцінки майна
____________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства під час приватизації (корпоратизації)
____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)
        Місцезнаходження  _______________
_________________________________
_________________________________
Комісія, утворена згідно з наказом (розпорядженням) _____________________________
________________________________________________________________________________
(посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ _____________ 20__ р. № ___, у складі
голови комісії  ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи)
________________________________________________________________________________
і членів комісії ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
на засіданні (протокол від ___________________________ 20__ р. № __________) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, результати проведення інвентаризації майна _________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства)
і підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі приватизації (корпоратизації), визначена станом на ___ _________ 20__ р. на підставі вимог Методики оцінки майна, даних передавального балансу підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить:
 
Номер рядка
Показник
Усього, тис. гривень
У тому числі
таких, що належать державі
таких, що належать орендарю
1
 
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необоротні активи, усього
у тому числі
Залишкова вартість нематеріальних активів,
Усього
у тому числі
права користування природними ресурсами
права користування майном
права на знаки для товарів і послуг
права на об’єкти промислової власності
авторські та суміжні з ними права
 
інші нематеріальні активи
 
 
 
 
1.2
Капітальні інвестиції
 
 
 
1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Залишкова вартість основних засобів, усього
у тому числі:
земельні ділянки
капітальні витрати на поліпшення земель
будинки та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інструменти, прилади, інвентар
робоча і продуктивна худоба
багаторічні насадження
інші основні засоби
 
 
 
1.4
Залишкова вартість інвестиційної нерухомості
 
 
 
1.5
Залишкова вартість довгострокових біологічних активів
 
 
 
1.6
 
 
 
 
 
Довгострокові фінансові інвестиції, усього
у тому числі
ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові нвестиції
 
 
 
 
1.7
Довгострокова дебіторська заборгованість
 
 
 
1.8
Відстрочені податкові активи
 
 
 
1.9
Інші необоротні активи
 
 
 
2
Оборотні активи, усього
у тому числі
 
 
 
2.1
Запаси
 
 
 
2.2
Поточні біологічні активи
 
 
 
2.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
 
 
 
2.4
 
 
 
 
 
Дебіторська заборгованість за розрахунками, усього
у тому числі
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
 
 
 
2.5
Інша поточна дебіторська заборгованість
 
 
 
2.6
Поточні фінансові інвестиції
 
 
 
2.7
Грошові кошти та їх еквіваленти, усього
 
 
 
2.8
Витрати майбутніх періодів
 
 
 
2.9
Інші оборотні активи
 
 
 
3
 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
 
 
 
4
 
 
Сукупна вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (сума рядків
1—3)
 
 
 
5
 
 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення, усього
у тому числі
 
 
 
5.1
Державне цільове фінансування
 
 
 
6
Поточні зобов’язання і забезпечення
 
 
 
7
 
 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групивибуття
 
 
 
8
 
 
Чиста вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (ряд. 4 —
ряд. 5 + ряд. 5.1 — ряд. 6 — ряд. 7)
 
 
 
9
 
Вартість майна, що вилучається, усього
у тому числі
 
 
 
9.1
Вартість державного житлового фонду
 
 
 
9.2
 
Вартість об’єктів, що не підлягають приватизації
 
 
 
9.3
 
Вартість іншого майна, що до якого прийнято рішення про його вилучення
 
 
 
10
 
 
Чиста вартість єдиного (цілісного) майнового комплексу (ряд. 8—
ряд. 9)
 
 
 
11
 
 
 
Вартість комугального майна, що підлягає приватизації (статутний капітал акціонерного товариства, що утворюється на базі майна комунального підприємства) (графа 3 ряд. 10)
 
 
 
12
 
 
 
 
 
Вартістьо боротних засобів, зданих в оренду, з урахуванням індексації ((ряд. 12.1 + ряд. 12.2) — ряд. 12.3) х  ряд. 12.4) (у разі коли сума ряд. 12.1 та ряд. 12.2 менша від показника ряд. 12.3, показник ряд. 12 дорівнює нулю)
у тому числі
 
 
 
12.1
Запаси і затрати, які входять у валюту балансу
 
 
х
12.2
Фінансові активи
 
 
х
12.3
Кредиторська заборгованість
 
 
х
12.4
 
Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в оренду
 
 
х
13
 
 
Залишок амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи, не використаний на дату оцінки
 
 
х
14
 
Залишок коштів від реалізації орендованих необоротних активів
 
 
х
15
 
 
Частка держави (графа 4 ряд. 10 +
графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 13 +  графа 4 ряд. 14)
х
 
х
16
 
Частка орендаря (графа 3 ряд. 10 —  графа 4 ряд. 15)
х
х
 
17
 
 
 
Статутний капітал акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна та майна, що належить орендарю (графа 4 ряд. 15 + графа 5 ряд. 16)
 
 
 
18
 
 
 
 
 
Розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі акціонерного товариства, яке утворюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу
х
 
х
19
 
 
 
 
 
 
Вартість пакета акцій, що належить  державі у статутному капіталі акціонерного товариства, яке утворюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу (графа 3 ряд. 11 х графа 4 ряд. 18)
х
 
х
 
 
 
 
 
Примітки. 1. Під час оцінки розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на базі державного підприємства, заповнюються графи 1—4 рядків 1—11.
2. Під час оцінки розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу, заповнюються графи 1—3 рядків 1—11 і графа 4 рядків 18 і 19.
 
 
Голова комісії
_______________
(підпис)
__________________________
(ініціали та прізвище)
 
Члени комісії
_______________
(підпис)
____________
__________________________
(ініціали та прізвище)
__________________________
___ ____________ 20__ р.
 
                                                       
Додаток 4
до Типового договору оренди нерухомого майна
 
 
 
Примірний договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та
надання комунальних послуг орендарю

 
__________________    «___»__________________ року
 
________________________________________________________________________________
(повна назва Балансоутримувача орендованого майна)
________________________________________________ (надалі - Балансоутримувач), в особі
________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________,
з одного боку,  та _______________________________________________________________
                   (повна назва особи Орендаря)
(надалі - Орендар), в особі ________________________________________________________,                                              
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________________,                               (статут, довіреність тощо)
з іншого боку, уклали цей Договір про нижче зазначене:
 
1. Предмет Договору
 
     1.1. Балансоутримувач _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(повна назва)
забезпечує обслуговування,  експлуатацію  та  ремонт  будівлі,  що знаходиться за адресою:  ___________________________________________________________ (надалі -  Будівля),  загальною  площею _________ кв.  м,   також утримання прибудинкової  території,  а  Орендар бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт  пропорційно  до займаної ним  площі  в  цій  Будівлі,  якщо  інше  не  випливає  з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором.
     Крім пропорційно займаної площі,  Договір може передбачати  й інші критерії  розподілу  і  оплати  спожитих послуг,  один з яких обирається  за  взаємною  згодою  сторін,  а  саме:   пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання. У разі відсутності лічильників  з  обліку  спожитих  послуг  окремим споживачем  або  з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.
               Орендар користується приміщенням, яке складається з _________________________ ________________________________________________________________________________
(перелік і вид елементів приміщення)
загальною площею __________ кв.  м, розміщене на _____ поверсі(ах) Будівлі, вартістю (залишковою,  експертною) ________________ грн. (надалі - орендоване Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщення, що додається до договору.
     Орендоване Приміщення використовується для ____________________________________
________________________________________________________________________________
(виробництво, офіс, торгівля тощо)
 
2. Обов'язки Сторін
2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:
     2.1.1. Виконання  всього  комплексу   робіт,   пов'язаних   з обслуговуванням  та  утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних житлових умов і  здійснення  господарської діяльності,  у  тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з
вимогами чинного законодавства про користування будівлями.
     Перелік таких  робіт  та  послуг,  порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором.
     Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними,ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі,  комунальні  та  інші послуги Балансоутримувача.
     2.1.2. Надання   Орендарю   комунальних   послуг  за  діючими розцінками і тарифами.
     2.1.3. Інформування  Орендаря  про  зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.
     2.2. Орендар зобов'язується:
     2.2.1. Дотримуватись вимог установлених  правил  користування Будівлею та Приміщенням за цим Договором.
     2.2.2. Своєчасно    інформувати     Балансоутримувача     або організацію,   яка  обслуговує  Будівлю,  про  виявлені  неполадки елементів Будівлі, Приміщення.
     2.2.3. Не  пізніше  ____________  числа  місяця,  наступного за звітним  місяцем,  вносити  плату  на  рахунок   Балансоутримувача Будівлі,  або  організації,  що  обслуговує Будівлю,  а санітарне обслуговування прибудинкової  території та допоміжних  приміщень Будівлі,  технічне  обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення,  на  ремонт  відповідно  до  відновної  вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.
     При несвоєчасному  внесенні   плати,   сплачувати   пеню   із розрахунку  ______________  облікової  ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.
     2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій,що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і  усунення неполадок.
     2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку  усі  збитки  від пошкодження  елементів  Будівлі,  які  сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.
 
3. Права Сторін
 3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:
     3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі,  які сталися з  вини  Орендаря  або осіб, які з ним працюють.
     3.1.2. Стягнути   в   установленому    порядку    прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.
     3.2. Орендар має право:
     3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою  виявлення  стану  конструкцій  і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.
     3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту  2.1.1  і неприйняття  необхідних заходів щодо підприємств,  що обслуговують Будівлю,  припинити внесення платежів за обслуговування та  ремонт Будівлі до усунення виявлених недоліків.
     3.2.3. У випадку перерв у наданні  комунальних  послуг  понад нормативні  строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.
     3.2.3. У  разі  перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води,  тепла,  електроенергії) строком більш як на одну  добу,  що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т.  п.),  зменшити місячну плату за таким  видом послуг  на____ %.
     3.2.4. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування  збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку.
     3.2.5. Інші умови_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
4. Відповідальність і вирішення спорів
     4.1. За  невиконання  або  неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони  несуть  відповідальність  згідно  з  чинним законодавством України.
     4.2. Спори,  які виникають за цим Договором або в  зв'язку  з ним,   не  вирішені  шляхом  переговорів  вирішуються  у  судовому порядку.
 
5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
     5.1. Цей Договір укладено строком на ______________, що діє з "___" _______________ 20__ р. по "___" _________________ 200_ р. включно.
     5.2. Зміни  або  доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою  сторін.  Зміни  та  доповнення,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.
     5.3. За  ініціативою  однієї  із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням  арбітражного  суду  у  випадках,  передбачених чинним законодавством.
     5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або  зміну  цього  Договору  після закінчення строку його чинності протягом одного місяця,  він вважається продовженим на  той  самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
     5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права  власності  на  Приміщення  чи  Будівлю  до  інших осіб,  не визнається підставою  для  зміни  або  припинення  чинності  цього Договору  і  зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників),  якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством.
     5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
     закінчення строку, на який його було укладено;
     загибелі орендованого майна;
     достроково за   взаємною   згодою   сторін  або  за  рішенням арбітражного суду;
     в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
     5.7. Взаємовідносини сторін,  не врегульовані цим  Договором, регулюються чинним законодавством України.
     5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для кожної із сторін.
 
6. Платіжні та поштові реквізити Сторін
 
     Балансоутримувач _____________________________________________________________
     Орендар ______________________________________________________________________
 
7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
 
 До цього Договору додаються:
     7.1. План розміщення Приміщення
     7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі
     7.3. Розрахунок  щомісячних  платежів  за  обслуговування  та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.
 Балансоутримувач                                                                                    Орендар
 _______________                                                                               _______________
 _______________                                                                               _______________
_______________                                                                               _______________
М. П.                                                                                                                 М. П.
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Положення, затвердженого рішенням ____ сесії ____ скликання Остерської міської ради
№ _____   від ______2018 року
 
М Е Т О Д И К А
розрахунку та порядок використання плати за оренду майна 
комунальної власності Остерської міської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Дану Методику розроблено відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна комунальної власності Остерської міської ради: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
2. Орендна плата
2.1.Орендна плата є обов‘язковим фіксованим платежем, який орендар вносить орендодавцеві або/та до міського бюджету незалежно від наслідків господарської або іншої діяльності.
          2.2. Базовий місяць розрахунку орендної плати – останній, за який визначено індекс інфляції.
           Розмір орендної плати встановлюється за погодженням сторін договору оренди, але не може бути меншим за розмір розрахований в порядку, передбаченому цією Методикою або визначається за результатами проведеного конкурсу.
           У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
2.3. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
2.4.Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями міської ради.
У випадках перегляду розміру орендної плати в діючих договорах оренди, які укладені за результатами проведеного конкурсу, новий розмір орендної плати розраховується з врахуванням суми, запропонованої орендарем до стартової орендної плати, скоригованої на індекс інфляції з дати укладення договору оренди.
2.5. У випадках, передбачених цією Методикою, для розрахунку розміру орендної плати використовуються результати незалежної оцінки об’єктів оренди. Оцінка об’єктів оренди здійснюється за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Рецензування звітів про незалежну оцінку об’єктів оренди здійснюється згідно чинного законодавства.
Результати незалежної оцінки є чинними для розрахунку розміру орендної плати протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін дії результатів оцінки майна не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок розміру орендної плати.
При цьому, якщо розмір орендної плати, визначений на підставі нової незалежної оцінки, менший за розмір орендної плати за останній місяць оренди, він не змінюється.
           2.6.Розрахунок розміру орендної плати, який здійснюється з використанням результатів незалежної оцінки об’єктів оренди, проводиться без врахування суми податку на додану вартість, яка зазначена у звіті про незалежну оцінку майна.
Орендна плата не включає в себе податок на додану вартість.
До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.
Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.
2.7. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
2.8.Суми орендної плати, зайво перераховані до сільського бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 10 — денний термін від дня одержання його письмової заяви.
2.9.У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати неустойку. Розмір неустойки визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Неустойка перераховується Орендодавцю.
 
3. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду  цілісного майнового комплексу комунального підприємства,  його структурного підрозділу
 (філії, цеху, дільниці)
         3.1. Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) розраховується у такій послідовності:
— визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці.
3.2. Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу  визначається за формулою:
 
             (В оз + В нм ) * Сор.ц    
Опл.   =  ————————- ;
                          100
       де Опл — розмір річної орендної плати, грн.;
       Вз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об‘єкта оренди, грн.
       В нм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.
       Сор.ц — орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств,  визначена згідно з  додатком № 1.
3.3.Розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:                           
                               Опл
Опл. місячна  =  ———  * Ід.о. * Ім.;
                                  12
де Опл. місячна — орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;
Опл —  річна орендна плата, грн.;
Ід.о.  — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
 
4.Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду бюджетним установам, закладам, організаціям, що фінансуються з міського бюджету.
4.1.Розмір річної орендної плати за оренду майна бюджетними установами, закладами, організаціями, що фінансуються з міського бюджету становить одну гривню.
          Індексація річної орендної плати здійснюється один раз на рік на підставі місячних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
         5.Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду державним та комунальним закладам охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок державного та місцевих  бюджетів, а також Товариству Червоного Хреста та його місцевим організаціям.
        5.1.Розмір річної орендної плати за оренду майна державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок державного та місцевих  бюджетів, а також Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями,  становить одну гривню.
Індексація річної орендної плати здійснюється один раз на рік на підставі місячних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
6.Розмір орендної плати у разі передачі майна в оренду іншим бюджетним установам, закладам, організаціям, що фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
6.1.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
6.2. Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
— рекламного та еротичного характеру;
— заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
— в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
— заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
 
7. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду                   нерухомого майна іншим юридичним, а також фізичним особам
7.1. У разі оренди нерухомого майна фізичними та іншими юридичними особами, розмір річної орендної плати визначається за формулою:
            Вп * Сор ,
Опл.   =  ————;
                100
де Опл — розмір річної орендної плати, грн.;
Вп — вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Сор — орендна ставка, визначена  додатку № 2.
Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди  повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. 
Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 
7.2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
          Вб
Вп = —— * Пп;
          Пб
де Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), кв.м.;
Пп — площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м. (розраховується згідно з розділом 12 цієї Методики).
         7.3. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:                      
   Опл
Опл. місячна  =  ———-  * Ід.о. * Ім.;
                          12
де Опл. місячна — орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;
Опл —  річна орендна плата, грн.;
Ід.о.  — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
7.4.У разі використання орендарем об‘єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати — необхідно провести зонування об’єкта оренди (визначення площ для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і обов‘язковим фіксуванням площ зон у розрахунку орендної плати.
 
8. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі  в оренду майна юридичним (крім бюджетних установ)  та фізичним особам на короткий строк
8.1. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
8.2. Розмір добової орендної плати визначається за формулою :
         Опл. добова =  Скв.м. * Пприм.   * Kц.викор. * Kякості : Кд.;
де Опл.добова – розмір добової орендної плати, грн.;
Скв.м. – місячна ставка орендної плати за оренду 1 кв. м загальної площі, яка визначена в додатку № 3, грн.;
Пприм. – загальна площа об’єкта оренди нерухомого майна (для   приміщень — з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 12 цієї Методики),кв.м;
Kц.викор – коефіцієнт цільового використання, який застосовується у розмірі не менше 3; 
Kякості – коефіцієнт якості, який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єкта оренди, визначений в додатку № 4. При наявності кількох підстав, коефіцієнт Kякості визначається методом множення відповідних коефіцієнтів;
           Кд. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
8.3. Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:
О пл. погодинна = О пл.добова   :  К г. ,
          де О пл. погодинна   – погодинна орендна плата в грн.;
О пл.добова  – добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;
Кг. – кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
 
9. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду окремого  індивідуально визначеного майна   
9.1.У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менше 7 відсотків, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, крім випадків, передбачених цією Методикою.
9.2.    Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:                
                         Опл.
Опл. місячна  =  ———-  * Ід.о. * Ім.;
                          12
де Опл. місячна — орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;
Опл. —  річна орендна плата, грн.;
Ід.о.  — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
             
10. Порядок розрахунку розміру добової та погодинної орендної плати
10.1. У разі, коли об`єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності — на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
10.2. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
О пл.добова = Опл. місячна :  Кд.,
          де О пл.добова   –  добова орендна плата, грн.;
         Опл. місячна – місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;
          Кд. – кількість діб роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.
10.3. Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:
 О пл. погодинна = О пл.добова    :  К г. ,
          де О пл. погодинна   – погодинна орендна плата в грн.;
О пл.добова  – добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;
Кг. – кількість годин роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні. 
 
11. Визначення загальної площі приміщень, що передаються в оренду
11.1. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну.
Пприм. = Пкімн. * Кпер.;
де Пприм.  — загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв. м;
Пкімн. – корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, кв.м;
Кпер. — коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (споруди) на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок, підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем, тощо).
         11.2.Відповідальність за правильність розрахунку коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну несе орендодавець.
        11.3.У разі, якщо частина будівлі (споруди), що передається в оренду, має окремий вхід і орендар не користується іншими приміщеннями в будівлі, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар. 
12. Розрахунок розміру орендної плати у разі передачі  майна в суборенду 
Розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально-визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за  визначенням  розміру  плати  за  суборенду  та перерахуванням її (в частині, що перевищує суму орендної  плати  за майно, яке передається в суборенду) до бюджету покладається на орендодавців.
13. Оплата комунальних послуг, утримання об‘єкта оренди
13.1. Орендар самостійно та своєчасно проводить оплату комунальних послуг відповідним підприємствам-постачальникам таких послуг, або відшкодовує орендодавцю витрати на оплату комунальних послуг за окремими рахунками на підставі договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю.
Рахунки орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в натуральному вигляді (кількість), одиниці виміру.
13.2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям та установам і прибудинкової території та оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, здійснюється таким чином:
— при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку;
— при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії (в неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів;
— за послуги опалення  пропорційно займаної ними загальної опалювальної площі;
— при наявності загальнобудинкового засобу обліку води (в неподільній частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів, пропорційно кількості працюючих; у випадку наявності різних категорій споживачів при відшкодуванні орендарями витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно до норм витрат води споживачами, затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості працюючих.
13.3.Контроль за цільовим використанням орендованого майна здійснює орендодавець.
14. Порядок розподілу та використання орендної плати
14.1. Орендна плата спрямовується:
            14.2.У разі коли орендодавцем майна виступає міська рада:
 - за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) — в повному обсязі до міського бюджету;
- за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у     процесі приватизації (корпоратизації)— в повному обсязі до міського бюджету.
14.3. У разі коли орендодавцем майна виступає комунальне підприємство:
- за оренду нерухомого майна — 50 відсотків орендної плати орендодавцю, 50 відсотків до міського бюджету;
- за оренду окремого індивідуально визначеного майна підприємства(крім нерухомого) — в повному обсязі орендодавцю.
14.4. У разі коли орендодавцем майна виступає бюджетна установа (заклад, що повністю або частково фінансується з міського бюджету ):
- за оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна — 100 відсотків бюджетній установі (закладу) в оперативному управління якої це майно перебуває.
14.5. Комунальні підприємства мають право використовувати орендну плату від переданого ними в оренду майна, на поповнення власних обігових коштів. 
            14.6. За обґрунтованим зверненням орендодавця, відповідним  рішенням міської ради, за поданням постійної комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, окремим орендодавцям може бути встановлений інший розподіл орендної плати на строк не більше одного року.   
         При цьому, відлік початку строку дії встановленого розподілу починається з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому прийняте рішення.   
14.7 Бюджетні установи використовують орендну плату  від переданого ними в оренду майна, на утримання, обладнання, ремонт та обслуговування (страхування, забезпечення публікацій у засобах масової інформації оголошень про проведення конкурсів на право оренди комунального майна, оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності на проведення  незалежної оцінки об’єктів оренди, виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів, отримання документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою ) закріпленого за ними нерухомого майна  та інші заходи, пов’язані з виконанням організаційних функцій орендодавця.
15. Звітність по орендних платежах
15.1. Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, щоквартально до 20 числа наступного місяця після звітного звітують про надходження плати за оренду та суборенду майна фінансово-економічному відділу міської ради.
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1 до Методики розрахунку
  
Орендні ставки (Сор )
за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств
 
Цільове використання
Орендна ставка,
(відсотків від вартості об‘єкта)
Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:
тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)
 
25
з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості
10
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування
16
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів
12
Інші об‘єкти
10
  
 
 
 
 
 
 
Додаток №2 до Методики розрахунку
Орендні ставки (Соп )
 
№ п/п
 
Використання орендарем об‘єктів нерухомого майна
 за цільовим призначенням:
Орендна ставкаоп(відсотків до вартості майна)
1
2
3
1.
Розміщення гральних закладів, гральних автоматів
100
 2.
Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
45
3.
Розміщення
25
 
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
40
4.
Розміщення:
 
 
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об'єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
30
 5.
Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
25
 6.
Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів
22
 7.
Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості
21
 
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування та торгівлі квітами, грибами
15
8.
Розміщення:
 
 
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров'я
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру
- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
20
9. 
Розміщення
 
 
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіопродукції
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
антен
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
18
10. 
Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
17
 11.
Розміщення
 
 
суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
складів
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
15 
 12.
Розміщення:
 
 
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
13
 13.
Розміщення:
 
 
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)
стоянок для автомобілів
12
14. 
Розміщення:
 
 
комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних навчальних закладів
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 6 Методики та пункті 8 цього додатка
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
інформаційних агентств
10
 15.
Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
10
16. 
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
9
17.
Розміщення:
 
 
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
8
18. 
підприємств поліграфії;
 
 
торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
7
19. 
Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
7
20.
Розміщення:
 
 
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку
суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
6
21. 
Розміщення:
 
 
державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що повністю фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
державних навчальних закладів, що повністю фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
5
22. 
Розміщення:
 
 
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
громадських вбиралень
камер схову
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
4
 23.
Розміщення:
 
 
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)
науково-дослідних установ, крім бюджетних
3
24. 
Розміщення:
 
 
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
дитячих молочних кухонь
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
2
25.
Розміщення:
 
 
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
1
26. 
Розміщення транспортних підприємств з:
 
 
перевезення пасажирів
перевезення вантажів
15
18
27. 
Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
 
не більш як 50 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
3
7
28.
Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
 
не більш як 100 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів
1
7
281
Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту
5
282
Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку
10
 283
Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)
6
29.
Інше використання нерухомого майна
15
30.
Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
 
не більш як 50 кв. метрів
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
1
3
 
 Примітка:
«Орендні ставки для орендарів — вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які здійснюють виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7»
 
 
Додаток №3 до Методики розрахунку
 
Місячна ставка (С кв.м.)
орендної плати за оренду 1 кв.м. загальної площі об‘єктів нерухомості,
в залежності від місцезнаходження об‘єктів оренди
 
 
 
 
Місто
 
Ставка орендної плати, грн.
 
3,00
Села
Ставка орендної плати, грн.
1,50
 
 
 
 
 
 
Додаток №4 до Методики розрахунку
 
Коефіцієнт якості (К якості)
який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об‘єкта оренди
Показник
Підстава застосування
1.
1,35
за об‘єкти нерухомості, що мають окремий вхід
2.
1,2
за приміщення, що знаходяться на першому поверсі
3.
1,0
за приміщення, що знаходяться на другому поверсі
4.
0,9
за приміщення, що знаходяться на третьому поверсі *
5.
0,8
за приміщення, що знаходяться на знаходяться на четвертому поверсі і вище (в тому числі на горищі) *
6.
0,9
за напівпідвальні приміщення (цокольний поверх)
7.
0,7
за підвальні приміщення, що мають окремий вхід з вулиці
8.
0,5
за підвальні приміщення, що мають окремий вхід з двору або під‘їзду
9.
0,9
за приміщення, які не мають водозабезпечення
10.
0,9
за приміщення, які не мають санітарно-технічного забезпечення
11.
0,8
за приміщення, які не мають тепло забезпечення
                                                                 
 
 


 

 

АНАЛІЗ
регуляторного впливу
 
Назва регуляторного акту: «Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду».
 
Регуляторний орган: Остерська міська рада.
 
Розробник документів: відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та благоустрою Остерської міської ради.
Контактний телефон: 4-32-58.
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.
 
1. Опис проблеми
 Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачається врегулювати організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності Остерської міської ради та майнові відносини між орендодавцем та орендарями.
Проблеми, які планується розв’язати шляхом розробки та затвердження Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду, полягають у   врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у вдосконаленні порядку передачі комунального майна на конкурсних засадах, забезпеченні виконання орендарями зобов’язань, щодо своєчасної оплати коштів за оренду та роз’ясненні орендарям процедур здійснення поточного ремонту, реконструкції, невід’ємних поліпшень орендованого комунального  Остерської міської ради.
 Відповідно до статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди майна, що перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.
Однак, у зв’язку з оновленням за останні роки на законодавчому рівні підходів до управління комунальним майном при передачі в орендне користування набуває актуальності питання удосконалення змісту Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Остерської міської ради.
 В даний час питання, пов’язані з розрахунком і порядком використання плати за оренду комунального майна Остерської міської ради, а також розміри ставок та коефіцієнтів цільового використання майна не врегульовані.
Розрахунок і порядок використання плати за оренду комунального майна є основним питанням при наданні в оренду об’єктів комунальної власності громади. Тому, керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» №786, виникла необхідність затвердження  Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної  власності Остерської міської ради.
Відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та благоустрою Остерської міської  ради розроблений проект  Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду.
 
2. Цілі правового регулювання:
Метою  прийняття зазначеного проекту рішення є затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму передачі в оренду комунального майна, установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати, досягнення балансу інтересів орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, який буде сприяти більш ефективному використанню майна та створення більш сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності. 
Типовий договір розроблено з метою створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна Остерської міської ради при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.
 
3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:
     Для розв’язання проблеми, зазначеної у  розділі 1 цього Аналізу, пропонується затвердити міською радою: Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду.
З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:
- затвердження порядку надання в оренду об’єктів комунальної власності  на конкурентних засадах;
- затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди комунального  майна;
- вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень;
- затвердження Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Остерської міської ради;
- затвердження  Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної  власності Кіптівської об’єднаної територіальної громади.
 
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту  відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.
 
4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:
Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
            Ця альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
         Друга альтернатива – прийняття запропонованого акту.
         Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання.
         Дане альтернативне рішення збільшить надходження до міського бюджету, встановить конкурентні відносини потенційних орендарів, не порушуючи Закону України «Про захист економічної конкуренції», забезпечить неухильне виконання норм Законів України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна».
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.
Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття Остерською міською радою рішення «Про затвердження Положення про порядок передачі майна комунальної власності Остерської міської ради в оренду», в усіх підприємств, установ і організацій, за якими закріплено на праві оперативного управління майно спільної власності виникає обов’язок по виконанню та дотримання норм даного Положення, надасть можливість створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна Остерської міської ради при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.
Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
 
 
6. Строк дії.
         Строк дії зазначеного регуляторного акту не обмежений. 
 
7. Показники результативності регуляторного акту
Показниками результативності регуляторного акту є: 
- кількість діючих договорів оренди;
- кількість додаткових угод до договорів оренди;
-зростання надходжень до бюджету міської ради, її структурних підрозділів від надання в оренду об’єктів комунальної власності Остерської міської ради.
В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:
- ефективність розробленого механізму;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту;
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється даний регуляторний акт.
Зазначене рішення буде поширюватись на підприємства, установи, організації Остерської міської ради та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями майна Остерської міської ради.
 
8. Заходи з відстеження результативності акту.
Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту приймаються  міською радою протягом місяця з дня його  оприлюднення за адресою: 17044, Чернігівська область Козелецький район м. Остер  вул. Незалежності, 21, тел.: 4-32-58, електронна адреса: oster-rada@ukr.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Oster Town Council, 2015—2018       Developed by Roman Samodelok       Technical support: support@ost.gov.ua